Arctic Paper Kostrzyn inwestuje w nowe technologie produkcji wysokobarierowego biodegradowalnego papieru opakowaniowego

27/09/2020
Arctic Paper Kostrzyn S.A. inwestuje w nowe technologie produkcji wysokobarierowego biodegradowalnego papieru opakowaniowego

Arctic Paper Kostrzyn S.A. pofinformowała o podpisaniu umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji wysokobarierowego biodegradowalnego papieru opakowaniowego" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Całkowita wartość projektu netto wynosi 20.224.638,37 zł, przy czym maksymalna wartość dofinansowania to 8.343.568,42 zł. Pozostałe nakłady związane z realizacją projektu spółka pokryje ze środków własnych.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii produkcji nowego produktu, jakim będzie wysokobarierowy biodegradowalny papier opakowaniowy. Innowacja produktowa wprowadzi do segmentu papierów opakowaniowych produkty charakteryzujące się wysokimi właściwościami barierowymi oraz nadających się do biodegradacji w połączeniu z zachowaniem własności wysokiej jakości zadruku, co pozwoli na rozszerzenie gamy oferowanych produktów o papiery opakowaniowe o specjalnych właściwościach oraz poprawę osiąganych marży.

Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu rozpoczął się w dniu 1 września 2020 roku i zakończy się w dniu 31 maja 2023 roku.

Spółka Arctic Paper Kostrzyn zobowiązała się zapewnić trwałość efektów projektu finansowanego z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych przez okres 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji. Spółka jest zobowiązana do osiągnięcia założonych celów i wskaźników projektu, określonych we wniosku o dofinansowanie, a także do realizacji pełnego zakresu rzeczowego Projektu oraz wdrożenia wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.