Europejski przemysł papierniczy w roku 2020

20/07/2021
Europejski przemysł papierniczy w roku 2020

W związku ze spowolnieniem europejskiej gospodarki i ograniczeniami sanitarnymi związanymi z pandemią COVID-19, zużycie papieru i tektury w Europie spadło w 2020 roku o 5,3% w porównaniu do 2019 roku, wynosząc łącznie 71 mln ton – możemy przeczytać w najnowszym raporcie Cepi.

Członkowie Cepi wyprodukowali w 2020 roku 85,2 mln ton papieru i tektury, co stanowi spadek o 4,8% w porównaniu do 2019 roku. Ta tendencja była obserwowana także w wielu innych częściach świata, m.in. w USA, Japonii, Brazylii i Kanadzie.

Kryzys COVID-19 przyspieszył zarówno negatywne, jak i pozytywne trendy

Pomimo spowolnienia gospodarki europejskiej i ograniczeń sanitarnych, większość papierni pracowała w 2020 roku bez zakłóceń; nawet jeśli niektóre działały na zmniejszonej prędkości z powodu niższego poziomu popytu.

W 2020 roku pandemia przyspieszyła strukturalny spadek produkcji gatunków papierów graficznych, ale pobudziła produkcję papierów opakowaniowych, papierów higienicznych oraz papieru do użytku domowego. Całkowita produkcja gatunków graficznych, w tym papieru gazetowego, spadła do poziomu 23,7 mln t (-18,8%). Również zapotrzebowanie ze strony wydawców, biur i drukarni komercyjnych drastycznie spadło (-17,8%).

Z kolei produkcja papieru i tektury opakowaniowej wzrosła w 2020 roku do poziomu 49,6 mln t (+2,1%), a papierów higienicznych i dla gospodarstw domowych do 8 mln t (+3,1%), podczas gdy produkcja papieru i tektury specjalistycznej pozostała na prawie niezmienionym poziomie 10,5 mln t (+0,3%).

Największy udział w produkcji papieru i tektury w roku 2020 wśród krajów Cepi miały Niemcy (25,1%). Polska dostarczyła na rynek 5,8% papieru i tektury.

Jeśli chodzi o strukturę produkcji papieru i tektury ze względu na zastosowanie, to w 2020 roku 58,2% stanowiły gatunki do produkcji opakowań, 23% inne papiery graficzne, 9,4% papiery higieniczne, 4,8% papiery gazetowe oraz 4,5% pozostałe.

Papier i tektura opakowaniowa są niezbędnymi materiałami do transportu i dostarczania zapasów, takich jak leki czy żywność, skorzystały również z przyspieszenia handlu elektronicznego związanego z kryzysem sanitarnym. Popyt na papiery higieniczne i przeznaczone do użytku domowego wzrósł dzięki wyższym wymaganiom sanitarnym, pomimo ograniczeń, które dotknęły rynki produktów przeznaczonych do użytku pozadomowego.

Produkcja i zużycie celulozy

Zużycie masy celulozowej w 2020 roku zmniejszyło się o 6,4% i wyniosło 38 mln t, również pod wpływem spowolnienia gospodarczego oraz spadku produkcji papieru i tektury. Całkowita produkcja masy celulozowej zmniejszyła się o 4,7% (do 36 mln t), podczas gdy produkcja rynkowa pozostała na niezmienionym poziomie (15,3 mln t). Największymi producentami celulozy wśród państw Cepi są Szwecja (32,2%) oraz Finlandia (28,6%).

Eksport netto pozostał na wysokim poziomie pomimo niewielkiego spadku

Eksport rynkowy masy celulozowej wzrósł o 2,8% i wyniósł 6,4 mln t, podczas gdy eksport papieru i tektury zmniejszył się o 3,1% (do 19,4 mln t), w mniejszym stopniu niż produkcja i import (-4,5%). Patrząc łącznie na rynkową masę celulozową oraz papier i tekturę, udział produkcji państw członkowskich Cepi przeznaczonej na eksport osiągnął 2020 roku poziom 26%.

Dobre wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju

Dostarczając obywatelom Europy podstawowe produkty w 2020 r., europejski przemysł papierniczy zrealizował swój program w zakresie konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju.

Pomimo pandemii, która wpłynęła na dostępność i jakość papieru przeznaczonego do recyklingu w 2020 roku, europejski wskaźnik recyklingu wzrósł o 1,4 punktu procentowego i osiągnął 73,9%. Ogólem w 2020 roku recyklingowi poddano 56 mln ton papieru i tektury przy zużyciu 75,8 mln ton w krajach UE-27, Norwegii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Patrząc wstecz na postępy poczynione od 1998 roku - roku bazowego dla pierwszego dobrowolnego zobowiązania określonego w Europejskiej deklaracji w sprawie recyklingu papieru - recykling wzrósł o 40%, czyli o 16 mln ton.

Bezpośrednie emisje CO2 europejskiego przemysłu papierniczego w 2020 roku zmniejszyły się o 7,1%, głównie z powodu ograniczenia działalności, ale także nieustających wysiłków przemysłu na rzecz dekarbonizacji. W rezultacie, jednostkowe emisje CO2 (na tonę produktu) zmniejszyły się w 2020 roku o 3,1%. Jeśli chodzi o zużycie energii, 62,2% zużycia paliwa opierało się na energii odnawialnej: biomasie drzewnej pozyskiwanej z lasów europejskich zarządzanych w sposób zrównoważony.

- Jestem dumny, że mogę dziś ogłosić, iż nasze inwestycje w redukcję emisji i większe wykorzystanie energii odnawialnej przynoszą efekty - w ubiegłym roku nasze bezpośrednie emisje CO2 zmniejszyły się o 7,1%. Nadal jesteśmy liderem wśród branż przechodzących na energię odnawialną - w 2020 r. odnawialne źródła energii stanowiły 62,2% naszej energii pierwotnej. Nasze zobowiązanie klimatyczne jest jeszcze ważniejsze w tym roku, zaledwie kilka dni przed przyjęciem przez Komisję Europejską pakietu "Fit for 2030". Pakiet ten radykalnie zmieni ramy regulacyjne w celu osiągnięcia większej redukcji emisji do 2030 roku - skomentował Jori Ringman, Dyrektor Generalny Cepi.

Ożywienie gospodarcze przyczyni się do wzrostu produkcji w roku 2022

Patrząc w przyszłość, popyt na papier i tekturę niewątpliwie skorzysta z ożywienia gospodarczego prognozowanego na 2021 rok. Według szacunków Komisji Europejskiej, gospodarka UE wzrośnie o 4,2% w 2021 r., a w 2022 r. umocni się do około 4,4%. Według stanu na koniec kwietnia 2021 r. produkcja papieru i tektury w krajach Cepi wzrosła o 1% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Cepi w 2020 roku

Konfederacja Europejskiego Przemysłu Papierniczego (Cepi) jest organizacją non-profit z siedzibą w Brukseli, założoną w 1992 r., która reprezentuje europejski przemysł celulozowo-papierniczy wobec instytucji europejskich. Poprzez swoje stowarzyszenia w krajach członkowskich Cepi reprezentuje również ok. 495 firm produkujących masę celulozową, papier i tekturę w całej w Europie, począwszy od małych i średnich przedsiębiorstw do przedsiębiorstw wielonarodowych (licząc firmy, które są obecne w więcej niż jednym kraju należącym do Cepi). Cepi Reprezentuje ona 91% europejskiego przemysłu celulozowo-papierniczego pod względem produkcji. Przemysł celulozowy i papierniczy zapewnia w  Europie 180 000 miejsc pracy. Jego obroty wynoszą 83 mld euro i wnosi 18,5 mld euro do PKB UE. Ma silną pozycję na rynkach eksportowych, a wskaźnik eksportu wynosi 23% produkcji papieru i tektury.

Do Cepi w 2020 roku przynależały stowarzyszenia z 18 krajów: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania.

Źródło: Cepi