Fundusze europejskie dla drukarń

18/11/2019
Fundusze europejskie dla drukarń

Innowacje, innowacje, innowacje! To hasło zdominowało w ostatnich latach wszystkie działania przedsiębiorstw w zakresie procesu ubiegania się o fundusze europejskie. Podczas XLIII Konfrontacji Poligraficznych zostały omówione nie tylko najważniejsze zasady ubiegania się unijne środki oraz szczegółowe harmonogramy uruchamiania konkursów, ale również od strony praktycznej zostały przedstawione istotne aspekty decydujące o końcowym sukcesie. Kluczowym kwestiami, które zostały omówione były także możliwości współpracy badawczo-rozwojowej, nowe technologie, innowacje produktowe oraz proces ochrony własności przemysłowej w szczególności w zakresie spełnienia wymogów kryteriów punktowych.

Polski sektor poligraficzny pod względem przychodów pozostaje największym w Europie Środkowo-Wschodniej i plasuje się na siódmym miejscu w Unii Europejskiej. XLIII POLIGRAFICZNE KONFRONTACJE pod tytułem FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA DRUKARŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE były skierowane głównie do przedsiębiorstw z tego sektora.Organizatorem było Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej przy współudziale firmy Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Zaprezentowane zostały nie tylko aktualne informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania dla sektora MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem branży poligraficznej i produkcji opakowań, ale również dyskutowano jak od strony praktycznej sprostać wysokim wymaganiom nowej perspektywy unijnej.

Partnerami Konfrontacji były: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Bank Millennium S.A., Sieć Badawcza Łukasiewicz - COBRO - Instytut Badawczy Opakowań, eM Marcin Dąbrowski oraz BARYCKI Kancelaria Prawno-Patentowa.

Na Konfrontacje, które odbyły się 10 października 2019 roku w sali konferencyjnej Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie przybyli licznie przedstawiciele firm z branży poligraficznej i produkcji opakowań, jak również reprezentanci świata nauki, centrów badawczo-rozwojowych, organizacji branżowych i instytucji otoczenia biznesu.

Spotkanie otworzył, uczestników i gości przywitał Andrzej Żurkiewicz, prezes Stowarzyszenia. Po nim, głos zabrał moderator obecnych Konfrontacji Paweł Szarubka, członek SAIP PW. Nakreślił on zakres Konfrontacji i przedstawił prelegentów.

Jako pierwszy wystąpił Bogdan Buczyński - Ekspert Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych. Na początku przedstawił rolę Mazowieckiej Jednostki we wdrażaniu funduszy unijnych w Województwie Mazowieckim. Ponadto przedstawił dotychczasowe osiągnięcia MJWPU: „Do tej pory w ramach trzech perspektyw unijnych wnioskodawcy zrealizowali 11 tys. projektów, na które wydano ponad 17 mld zł. Były to projekty mazowieckich samorządów, przedsiębiorców, placówek naukowych, zdrowotnych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej”. Natomiast w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 zostało wydanych już blisko 6 mln zł co stanowi ok. 75% przeznaczonych na ten okres środków. Środki te zainwestowane zostały zarówno w tworzenie warunków do powstawania i rozwoju firm, jak i realizację prac badawczo-rozwojowych, wprowadzanie nowych produktów i usług na rynek, czy też umiędzynarodowienie działalności. Następnie Bogdan Buczyński wymienił wraz z terminami naborów, jakie działania i w jakiej kwocie alokacji są przeznaczone na finansowanie przedsiębiorstw w ramach RPO jeszcze w 2019 roku. Będą to przede wszystkim Działania: 1.2 oraz 3.3 wraz terminami naborów w 2019 roku. Niezwykle ciekawe były także wskazówki dla przedsiębiorców planujących realizację innowacyjnych projektów w zakresie definicji wynikających z podręcznika Oslo Manual 2018 oraz Podręcznika Frascati. Omówione zostały także Inteligentne Specjalizacje Województwa Mazowieckiego stanowiące priorytetowe kierunki rozwoju i wsparcia mazowieckich przedsiębiorstw.

Jak skutecznie aplikować o środki unijne?

Następnie w wystąpieniu pod tytułem „JAK SKUTECZNIE APLIKOWAĆ O ŚRODKI UNIJNE 2019-2020” głos zabrał Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. Przypomniał, że Polska a w szczególności polski przemysł poligraficzny i opakowaniowy ma pełne podstawy ku temu, aby stać się za kilka lat liderem innowacyjnej Europy. Bardzo ważne jest, aby odpowiednio zaplanować ten rozwój i skorzystać z wszystkich możliwych narzędzi i środków by ten cel osiągnąć. Wiele firm planując swój rozwój i chcąc nieustannie podnosić swoją konkurencyjność zastanawia się nad formami finansowania, a także możliwościami ubiegania się o wsparcie ze środków unijnych. Paweł Szarubka szczegółowo omówił najważniejsze zmiany w zasadach udzielania dotacji unijnych dla przedsiębiorców, z uwzględnieniem specyfiki branży poligraficznej i produkcji opakowań, strategię prac przygotowawczych w zakresie planowanych projektów inwestycyjnych i zaprezentował na bazie swoich doświadczeń, najważniejsze elementy decydujące o sukcesie projektów. Podczas wystąpienia omówił także wiele praktycznych rad w zakresie procesu kreowania innowacji, przygotowania koncepcji projektu zarówno od strony technologii, jak też uwzględniającej założenia finansowe. Przedstawił także niezwykle istotne aspekty odpowiedniego doboru wskaźników pod kątem sprawozdawczości i kontroli unijnych projektów, oraz omówił najważniejsze pułapki biurokratyczne czyhające na etapie przygotowania i rozliczania projektu unijnego. Na koniec wystąpienia Paweł Szarubka podał szczegółowy harmonogram naborów wniosków w czwartym kwartale 2019 oraz pierwszym kwartale 2020 zarówno w ramach programów regionalnych jak też konkursów ogólnopolskich.

Źródła finansowania inwestycji w poligrafii

Kolejny wykład poprowadzili Agnieszka Kucharska – Kierownik Zespołu Produktów i Procesu Kredytowego Bankowości Przedsiębiorstw w Banku Millennium S.A. oraz Tomasz Rostek - Dyrektor w Segmencie Klientów Korporacyjnych Millennium Leasing Sp. z o.o. Wystąpienie pod hasłem „KREDYT i LEASING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA INWESTYCJI W POLIGRAFII” obejmowało szczegółowe przedstawienie instrumentów bankowych wspierających finansowanie inwestycji przy równoczesnym wykorzystaniu mechanizmu dotacyjnego. Szczególnie dużo uwagi poświęcono jednej z najpopularniejszych wśród przedsiębiorców dotacji a mianowicie działaniu 3.2.2 POIR – Kredyt na innowacje technologiczne. W ramach wskazanego konkursu wnioski o dofinansowanie o wartości do 6 mln zł można składać od 15.10.2019 do dnia 27.02.2020. Przedstawiono także różnorodne formy wsparcia przedsiębiorców z branży poligraficznej w tym m.in. instrumenty wspierające działania proekologiczne efektem których może być między innymi ograniczenie zużycia energii, minimalizowania odpadów czy materiałów. Natomiast Tomasz Rostek przedstawił szereg zalet wynikających z zastosowania finansowania leasingowego w tym także z możliwością dofinansowania m.in. w ramach działania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Współpraca badawczo-rozwojowa

Kolejny, bardzo interesujący wykład poprowadził Grzegorz Ganczewski - Kierownik Centrum Badań i Rozwoju w Sieć Badawcza Łukasiewicz - COBRO – Instytut Badawczy Opakowań. Wystąpienie pt. „WSPÓŁPRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA W KONTEKŚCIE DYREKTYWY SINGLE - USE PLASTICS” obejmowała niezwykle istotne informacje będące wynikiem zatwierdzenia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. Głównym celem Dyrektywy jest zapobieganie powstawaniu i ograniczanie odpadów morskich z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Jak podkreślił Grzegorz Ganczewski „Dyrektywa propaguje podejścia wspomagające gospodarkę o obiegu zamkniętym, które dają pierwszeństwo zrównoważonym i nietoksycznym produktom wielokrotnego użytku i systemom ponownego użycia zamiast produktom jednorazowego użytku, które mają przede wszystkim na celu zmniejszenie ilości generowanych odpadów”. W wystąpieniu wskazano na istotne znaczenie dyrektywy m.in. na cały przemysł opakowaniowy w Unii Europejskiej, w tym w szczególności na rynku polskim.

Następny wykład pt. „WSPÓŁPRACA BADAWCZO-ROZWOJOWA PROSTĄ DROGĄ DO SUKCESU” poprowadził Marcin Dąbrowski - właściciel firmy eM Marcin Dąbrowski. Podczas wystąpienia przedstawiony został zarówno proces tworzenia innowacji wewnątrz drukarni jak również najistotniejsze wskazówki dotyczące wymogów prowadzonych prac badawczo-rozwojowych w kontekście spełnienia kryteriów projektów ubiegających się o współfinansowanie z środków europejskich. Jak podkreślił Marcin Dąbrowski „Prace badawczo-rozwojowe są istotnym elementem funkcjonowania każdego współczesnego przedsiębiorstwa. Umiejętne ich dokumentowanie oraz prezentowanie stanowią obecnie podstawę w pozyskiwaniu finansowania bieżącej i przyszłej działalności”.

Kolejna prezentacja, którą poprowadził Marcin Krzysztof Baryckiz Kancelarii Prawno-Patentowej BARYCKI, była poświęcona zagadnieniu ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Ochrona prawna tworzonych innowacji, która była ważnym elementem dotacji na lata 2007-2013, obecnie zasługuje na jeszcze większą uwagę. Marcin Barycki przypomniał, że „Dziś, absolutnie każdy przedsiębiorca, chcąc skutecznie konkurować na rynku musi mieć świadomość znaczenia patentowania i jak skutecznie prawo własności przemysłowej wykorzystać w codziennej działalności firmy”.

Jak poprawnie rozliczyć projekt?

W ostatnim wystąpieniu ponownie zabrał głos Paweł Szarubka - Dyrektor Działu Doradztwa Europejskiego w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. prezentując wykład pt. „KONTROLE, PRZETARGI, WYPŁATY DOFINANSOWANIA – CZYLI JAK POPRAWNIE ROZLICZYĆ PROJEKT UNIJNY”. W wystąpieniu przedstawił najważniejsze zasady poprawnego rozliczania projektów unijnych w tym m.in. nowe zasady procedury przetargowej, zasady wypłaty dofinansowania, zaliczki, płatności refundacyjne, najważniejsze zasady przygotowania do kontroli unijnej. Przedstawione zostały także szczegóły korzystania z systemu wspomagającego rozliczenie projektów unijnych – SL2014 (sl2014.gov.pl) – oraz najważniejsze zasady związane z procedurami przetargowymi w ramach Bazy Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/)

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie tematem Konfrontacji i udział, a prelegentom za merytoryczne i bardzo interesujące wystąpienia.

Kolejna edycja Konfrontacji dotyczących funduszy europejskich odbędzie się we wrześniu 2020 roku i będzie obejmowała szczegółowe zagadnienia związane z uruchomieniem nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027.

Opracowanie: Paweł Szarubka/SAIP PW

Kategoria: