Koalicja na rzecz biogospodarki opartej na obiegu zamkniętym

30/03/2023
Koalicja na rzecz biogospodarki opartej na obiegu zamkniętym
Grupa 14 unijnych stowarzyszeń branżowych, reprezentujących dostawców produktów drewnopochodnych, opakowań z papieru i tektury oraz rozwiązań w zakresie energii odnawialnej, wspierana przez właścicieli i zarządców lasów w UE, zawiązała międzysektorową koalicję. Jej celem jest przedstawienie decydentom politycznym UE ambitnej wspólnej wizji do 2030 r., a w dalszej perspektywie - wizji prowadzącej do przejścia na biogospodarkę opartą na obiegu zamkniętym.
 
Według organizacji branżowych teraz, bardziej niż kiedykolwiek, jest czas, aby włączyć do polityki UE biogospodarkę cyrkularną jako w pełni zintegrowany, odporny europejski łańcuch wartości. Koalicja udostępniła publicznie dokument, w którym wyszczególniono wspólne wyzwania, potrzeby i rozwiązania. Koalicja ma również poparcie 6 kolejnych stowarzyszeń związanych z sektorem leśnym.
 
Jest to jak dotąd najszersza koalicja reprezentująca te łańcuchy wartości. Jej członkowie reprezentują łącznie 3 proc. unijnego PKB, 520 mld euro obrotu i 20 proc. przedsiębiorstw produkcyjnych. Stanowią one integralną część unijnej biogospodarki, wykorzystując lokalne materiały pochodzące z odnawialnych źródeł, produkowane i poddawane recyklingowi w Europie oraz stosując europejskie technologie. Ich wkład może jednak pójść znacznie dalej. Mają nadzieję współpracować z instytucjami UE w celu stworzenia sprzyjającego otoczenia politycznego dla swoich sektorów, aby wspólnie osiągnąć łagodzenie zmian klimatu równoważne 30% rocznych emisji CO2 w UE. W 2019 r. wartość ta wynosiła 20%.
 
Ambicje koalicji będą wymagały konsolidacji globalnego przywództwa UE jako dostawcy zrównoważonych i konkurencyjnych rozwiązań alternatywnych na dziś oraz innowacyjnych możliwości na jutro. Europejskie łańcuchy wartości oparte na drewnie i włóknach są powszechnie uważane za laboratorium przyszłej biogospodarki cyrkularnej.
 
Aby osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 r., UE musi współpracować z koalicją, aby przyspieszyć wprowadzanie bioproduktów, zachęcać do inwestycji w ekologiczne technologie dla procesów produkcyjnych i łańcuchów dostaw oraz wspierać przejście na zrównoważoną konsumpcję, wprowadzając jednocześnie politykę mającą na celu zwiększenie konkurencyjności zrównoważonego przemysłu wytwórczego.
 
Na konkurencyjność całego przemysłu europejskiego wpłynął kryzys energetyczny i kwestie związane z dostawami surowców strategicznych. Produkty oparte na drewnie, produkty i opakowania z papieru i tektury na bazie włókien oraz rozwiązania w zakresie energii odnawialnej oferują odporność i zapewniają strategiczną autonomię i konkurencyjność Europy poprzez zrównoważone zarządzanie źródłami cennych surowców oraz surowcami wtórnymi i związanymi z nimi technologiami.
 
W koalicji na rzecz biogospodarki znalazły organizacje branżowe takiej jak: CEPI, ECMA, EPPA, FEFCO, Intergraf, Pro Carton i in.