Metsä Board aktualizuje swoje strategiczne cele dotyczące zrównoważonego rozwoju na rok 2030

22/03/2023
Metsä Board aktualizuje swoje strategiczne cele dotyczące zrównoważonego rozwoju na rok 2030

Metsä Board, czołowy producent tektur z pierwotnych mas włóknistych, będący częścią Metsä Group, zaktualizował swoje strategiczne cele dotyczące zrównoważonego rozwoju na rok 2030. Nowe cele podkreślają jego zaangażowanie w ochronę naturalnej bioróżnorodności, łagodzenie zmian klimatu, promowanie zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, zdrowych relacji społecznych w miejscu pracy i etycznych działań. Cele zrównoważonego rozwoju zostały skategoryzowane zgodnie ze standardami ESG.

Przy pozyskiwaniu drewna naturalna różnorodność biologiczna chroniona jest poprzez podejmowanie działań zwiększających różnorodność gatunków drzew i ilość pozostawianego martwego drewna oraz poprzez ochronę cennych siedlisk przyrodniczych. Do monitorowania celów wyznaczonych na 2030 rok służy kompleksowy, ponad dwukrotnie większy zestaw wskaźników. W lasach podjęto również większą liczbę działań pozytywnych dla klimatu.

Cel Metsä Board dotyczący zmian klimatu pozostaje bez zmian. Aby złagodzić zmiany klimatu, Metsä Board dąży do tego, aby do końca 2030 roku osiągnąć 100% produkcji i produktów bez użycia paliw kopalnych. Cel ten dotyczy zarówno emisji pochodzących z energii własnej produkcji (zakres 1), jak i z energii zakupionej (zakres 2). Obecnie 87% energii wykorzystywanej w zakładach Metsä Board nie pochodzi z paliw kopalnych.

W przypadku zużycia wody Metsä Board wyznaczyła sobie jeszcze bardziej rygorystyczny cel tj. redukcję zużycia wody procesowej na tonę produktu o 35% (poprzednio 30%) i nadal dąży do poprawy efektywności energetycznej minimum o 10%, w porównaniu z poziomem z roku 2018, do końca 2030 roku.

Przy wytyczaniu celów dodano kilka wskaźników związanych z etycznymi działaniami i dobrym samopoczuciem w pracy. Metsä Board będzie monitorować satysfakcję z pracy, wdrażanie anonimowych procesów rekrutacyjnych oraz udział kobiet na stanowiskach kierowniczych.

Wskaźniki związane ze społeczeństwem i zrównoważonym łańcuchem dostaw obejmują udział certyfikowanego drewna, badania i audyty dostawców oraz wspólne z kluczowymi partnerami cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Cele Metsä Board, odnoszące się do zrównoważonego rozwoju, są zgodne ze strategicznymi celami Grupy Metsä dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, wyznaczonymi na 2030 rok. Aktualizacje celów zrównoważonego rozwoju opierają się na analizie istotności w drodze konsultacji z różnymi grupami interesariuszy. Analizę przeprowadzono jesienią 2022 roku.

Więcej informacji na temat zrównoważonego rozwoju Metsä Board i wszystkich nowych celów dotyczących zrównoważonego rozwoju na rok 2030 można znaleźć na stronie internetowej spółki.

Fot.: Metsä Board