Najlepszy rok w historii Grupy Arctic Paper

15/02/2023
Najlepszy rok w historii Grupy Arctic Paper

Grupa Arctic Paper opublikowała wstępne wyniki finansowe za 4 kwartał 2022 roku. Przychody ze sprzedaży w IV kw. wyniosły 1 085,1 mln PLN. EBITDA w IV kw. wyniosła 140,0 mln PLN, a marża EBITDA 12,9 proc. Przychody ze sprzedaży w 2022 r. wyniosły 4 894,3 mln PLN. EBITDA w 2022 wyniosła 974,0 mln PLN, a marża EBITDA 19,9 proc. W IV kwartale odnotowano zmniejszenie popytu na rynku papieru w związku z redukcją zapasów przez klientów. Spółka jest skoncentrowana na marżach, a nie wolumenach, aby utrzymać rentowność. Zarząd będzie rekomendował dywidendę w wysokości 2,7 PLN na akcję (0,30). Zaudytowany raport za rok 2022 zostanie opublikowany 28 marca.

Wybrane wstępne wyniki finansowe – Grupa Arctic Paper oraz Arctic Paper (segment papieru)

Wybrane wstępne wyniki finansowe – Grupa Arctic Paper oraz Arctic Paper (segment papieru)

Grupę Arctic Papier tworzą Arctic Paper S.A. (spółka holdingowa), papiernie Arctic Paper (segment papieru) i producent celulozy Rottneros AB, w którym Arctic Paper S.A. posiada 51 proc. udziałów. Zysk netto na akcję: zysk netto segmentu papieru plus 51% zysku netto Rottneros podzielone przez liczbę akcji.

Komentarz Michała Jarczyńskiego, Prezesa Zarządu Arctic Paper S.A.:

Rok 2022 zakończył się kolejnym mocnym kwartałem i był najlepszym rokiem w historii Grupy. Skonsolidowana sprzedaż za IV kwartał wzrosła do 1,085,1 mln PLN (wobec 953,5 mln PLN), natomiast EBITDA podwoiła się do 140,0 mln PLN (69,2 mln PLN), co odpowiada marży EBITDA na poziomie 12,9 proc. (7,3).

W całym roku Grupa osiągnęła skonsolidowaną sprzedaż w wysokości 4 894,3 mln PLN (3 412,6 mln PLN), EBITDA w wysokości 974,0 mln PLN (327,8 mln PLN) oraz marżę EBITDA na poziomie 19,9 proc. (9,6). Do wzrostu wyników przyczynił się zarówno segment papieru, jak i celulozy. Dobre wyniki znacząco poprawiły sytuację finansową Arctic Paper: zadłużenie netto osiągnęło na koniec roku rekordowo niski poziom -276,2 PLN. Część dodatnich przepływów operacyjnych wykorzystaliśmy do zmniejszenia zadłużenia wobec banków oraz spłatę zobowiązań emerytalnych w Szwecji, dzięki czemu Grupa zmniejszyła koszty finansowe i ma silniejszy bilans na wypadek wystąpienia recesji. Dzięki doskonałym wynikom Zarząd zarekomenduje dywidendę w wysokości 2,7 PLN (0,30). Rekomendacja ta jest optymalna, biorąc pod uwagę oczekiwania inwestorów oraz konieczność przygotowania do sfinansowania nadchodzących inwestycji w wytwarzanie energii i produkcję opakowań.

Sprzedaż w segmencie papieru wzrosła do 770,0 mln PLN (689,2 mln PLN) przy EBITDA na poziomie 122,3 mln PLN (31,2 mln PLN). Po historycznie dobrym okresie wolumeny sprzedaży spadły w czwartym kwartale, ponieważ klienci zmniejszali zapasy przed końcem roku. Spadek dotyczył wszystkich gatunków i podsegmentów papieru, chociaż papiery książkowe i premium design cechują się większą stabilnością wobec zmian popytu. Arctic Paper koncentruje się na rentowności i dlatego zdecydował się nadać wyższy priorytet osiąganym marżom, a nie wolumenom. Po podwyżce cen na początku okresu, przychody ze sprzedaży papieru na tonę wyniosły 6,6 tys. PLN, oznacza 60 proc. wzrost wobec średniej z porównywalnego okresu ubiegłego roku. Wykorzystanie mocy produkcyjnych w tym okresie wyniosło 85% (99).

W przypadku należącej do Grupy spółki Rottneros - segment celulozy - przychody za czwarty kwartał wzrosły o 22 proc., do 730 mln SEK (598 mln) przy EBITDA na poziomie 31 mln SEK (88 mln). Produkcja w tym okresie wyniosła 87,2 tys. ton (91,4) po grudniowym przestoju remontowym w Vallvik i awarii turbiny. Rottneros odnotował malejący popyt i tym samym nieco niższą cenę celulozy na koniec okresu.

Rozwój naszego segmentu opakowań został celowo wstrzymany w ubiegły roku, ponieważ skoncentrowaliśmy się na poprawie rentowności, a papier graficzny od kilku kwartałów pokazuje lepsze marże. W całym roku 2022 sprzedano 18,6 tys. ton papieru na opakowania.

Projekty energetyczne przebiegają zgodnie z planem. Kilka projektów dotyczących wytwarzania energii z fotowoltaiki w Polsce i Szwecji jest przygotowanych do realizacji w ciągu 2023 roku. Krok po kroku zbliżamy się do samowystarczalności energetycznej.

Miniony rok był rekordowy dla Arctic Paper, a Grupa weszła w 2023 rok wzmocniona. Chociaż istnieje niepewność co do najbliższej przyszłości, możemy kontynuować realizację naszej strategii. Arctic Paper posiada niezbędne zasoby finansowe, aby inwestować w naszą strategiczną dywersyfikację w kierunku produkcji opakowań i wytwarzania energii, jednocześnie utrzymując silną pozycję w papierze i celulozie.