Produkcja papieru i tektury w roku 2019 - wstępne dane

24/02/2020

Europejska Konfederacja Przemysłu Papierniczego (CEPI) zaprezentowała wstępne statystyki produkcji papieru i tektury za rok 2019.

Produkcja papieru i tektury w krajach członkowskich CEPI spadła o 3,0% w 2019 roku, w porównaniu z rokiem poprzednim. Całkowita produkcja w 2019 r. osiągnęła poziom 89,5 mln ton, czyli po raz pierwszy od 2009 r. poniżej 90 mln ton. W 2019 r. uruchomione zostały nowe moce produkcyjne i zmodernizowane istniejące zakłady, jednak zamknięcia i niższe wskaźniki operacyjne produkcji spowodowały spadek produkcji papieru i tektury. Ta tendencja spadkowa była obserwowana w wielu innych częściach świata. Chiny, Stany Zjednoczone, Japonia, Korea i Kanada odnotowały spadki produkcji w przedziale od -2% do -4%, co jest sprzeczne ze wzrostem krajów wschodzących - Indii, Indonezji, Brazylii i Rosji. W rezultacie, według pierwszych szacunków, światowa produkcja papieru i tektury spadła o około 2,0% w 2019 roku.

Produkcja papieru i tektury w krajach CEPI
Produkcja papieru i tektury w krajach CEPI

Względna stabilność produkcji papierów opakowaniowych i higienicznych, spadki w produkcji papierów graficznych

W 2019 r. utrzymywała się strukturalna rozbieżność w trendach produkcyjnych dla gatunków papierów graficznych i opakowań. Ogólna produkcja gatunków graficznych spadła o ponad 8,0%. Produkcja papierów gazetowych i poligraficznych spadła odpowiednio o 8,0% i 8,9%. Produkcja papierów poligraficznych i piśmiennych - wykorzystywanych do produkcji czasopism i katalogów, przesyłek reklamowych, katalogów itp. - zmniejszyła się z różnym trendem w zależności od gatunku. Produkcja papieru powlekanego i niepowlekanego spadła odpowiednio o 9,7% i 10%. Gatunki bezdrzewne niepowlekane - papier do kopiowania – odnotowały spadek o 4,1%.

Łącznie oznacza to spadek produkcji powlekanych i niepowlekanych papierów graficznych odpowiednio o 11,6% i 6,4%. Produkcja papierów bezdrzewnych zmniejszyła się o 8,1%, natomiast produkcja papierów rozwłóknianych mechanicznie spadła o blisko 10%.

Szacuje się, że produkcja papierów opakowaniowych pozostanie na niezmienionym poziomie w porównaniu z 2018 r., pomimo utrzymującej się tendencji do obniżania gramatury i oszczędnego gospodarowania zasobami, a także obserwowanych zmian w druku opakowań. W grupie papierów do produkcji opakowań jedynym gatunkiem, który odnotował wzrost (+1,4%) są papiery do produkcji tektury falistej oraz produkcji opakowań transportowych. Produkcja tektury falistej i innych opakowań - takich jak opakowania na drobne towary czy okładki książek - spadła o 1,3%. Spadek o ok. 1,7% zanotowała produkcja papierów opakowaniowych - wykorzystywanych do produkcji toreb papierowych. Ma to wpływ na produkcję, gdyż jest ona mierzona w tonach. Udział papierów opakowaniowych stanowił 54,1% (52,5% w 2018 r.) całkowitej produkcji papieru i tektury, przy czym asortyment papierów graficznych stanowił 32,8% (34,9% w 2018 r.).

Produkcja papierów higienicznych wzrosła o ok. 1,0% w stosunku do 2018 r. i stanowiła 8,5% całkowitej produkcji. Produkcja pozostałych asortymentów papieru i tektury - głównie o przeznaczeniu przemysłowym i specjalnym - spadła o 3,6%, z udziałem 4,6% w produkcji papieru i tektury ogółem.

Mniejsze dostawy papieru i tektury z krajów CEPI

Na podstawie zbiorczych danych za pierwsze 9 miesięcy przewiduje się, że łączne dostawy papieru i tektury w tym roku spadły o 1,9% w porównaniu do 2018 r., przy czym wzrost eksportu częściowo skompensował spadek dostaw wewnętrznych. Na koniec września 2019 r. dostawy papierów i tektury zmniejszyły się o 8,8%, a dostawy opakowań wzrosły o 2,6%. Eksport wzrósł o 0,9% na koniec września 2019 r., przy czym eksport do krajów sąsiadujących z UE, Afryki i Azji wzrósł odpowiednio o 0,3%, 9,2% i 2,5%. Eksport do Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej spadł odpowiednio o 7,9% i 3,5%. Pozostałe kraje europejskie pozostają głównymi rynkami zbytu dla eksportu, stanowiąc 36 % całkowitego eksportu europejskiego; Azja stanowi 25 %, Ameryka Północna 12 %, Ameryka Łacińska 9 %, a wszystkie pozostałe kraje 18 %.

Wstępne dane wskazują, że import papieru i tektury do regionu zmniejszył się o około 3,9% w porównaniu z 2018 r., co wynika ze spadku wielkości importu z Ameryki Północnej (-8,8%), a w szczególności z USA (-12%). Import do regionu CEPI z innych państw europejskich i Chin wzrósł odpowiednio o 1,4% i 19%. Inne kraje europejskie stanowią 46% całego importu europejskiego, Ameryka Północna 29%, Azja 15%, Ameryka Łacińska 6%, a reszta świata 4%.

Spadek zużycia papieru i tektury

W oparciu o najnowsze dostępne dane ogólna konsumpcja papieru i tektury w krajach CEPI spadła w 2019 r. o około 4% w porównaniu z 2018 r. Wpływ na to miało znaczne spowolnienie gospodarki europejskiej - z 2,2 % w 2018 r. do 1,5 % w 2019 r. - oraz mniej korzystna sytuacja gospodarcza na świecie. Oczekuje się, że w 2020 r. PKB UE będzie rósł w stosunkowo porównywalnym tempie: + 1.5%.

Wzrost produkcji masy celulozowej

Produkcja masy celulozowej (zintegrowana + rynkowa) wzrosła o 0,8% w porównaniu z poprzednim rokiem, przy całkowitej produkcji wynoszącej około 38,6 mln ton. Produkcja masy mechanicznej spadła o 4%, natomiast produkcja masy chemicznej wzrosła o 2,7% w stosunku do 2018 roku. Produkcja celulozy chemicznej stanowi 74% całkowitej produkcji celulozy. Produkcja celulozy rynkowej wykazała silniejszy wzrost (+6,1%), co było wynikiem ogromnych inwestycji w nowe moce produkcyjne.

Produkcja celulozy w krajach CEPI

produkcja celulozy 2019

Nieznaczny spadek wykorzystania papieru makulaturowego

Wykorzystanie papieru makulaturowego przez firmy papiernicze z obszaru CEPI zmniejszyło się o około 0,4% w porównaniu z rokiem 2018, osiągając poziom 48,6 mln ton. 96% papieru europejskiego przeznaczonego do recyklingu jest zaspokajane w kraju. Eksport zmniejszył się o blisko 10% według wstępnych danych statystycznych.

Kraje członkowskie CEPI w 2019 r.
Austria, Belgia, Republika Czeska, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Niderlandy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Zjednoczone Królestwo.

Źródło: CEPI