Rynek papieru i tektury 2018 - wstępne dane

06/02/2019
Rynek papieru i tektury 2018 - wstępne dane

W 2018 roku produkcja papieru i tektury była stabilna, a produkcja celulozy wzrosła w porównaniu do roku 2017 – dowiadujemy się z raportu rynkowego przygotowanego przez Europejską Konfederację Przemysłu Papierniczego (CEPI).

Całkowita produkcja papieru i tektury w państwach członkowskich CEPI w 2018 r. wyniosła 92,2 mln ton. W tym okresie pojawiły się nowe moce produkcyjne, ale także nastąpiły zamknięcia. W połączeniu z modernizacją istniejących maszyn przełożyło się to na zwiększenie mocy netto o 1,3 miliona ton.

Stabilność produkcji obserwowana w Europie kontrastuje ze zmniejszoną globalną produkcją papieru i tektury (-0,6% w 2018 r. w porównaniu z 2017 r. ) do 417 mln ton według pierwszych szacunków. Spadek ten był głównie spowodowany przez Chiny, których produkcja zmniejszyła się o blisko 4%. Zmniejszyła się również produkcja papieru i tektury w Japonii, Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych, podczas gdy produkcja w Kanadzie, Rosji i kilku krajach wschodzących (np. w Indiach, Indonezji i Meksyku) wzrosła.

Produkcja papieru i tektury w krajach CEPI
Produkcja papieru i tektury w krajach CEPI 2018

Zwiększona produkcja papieru i tektury opakowaniowej zrównoważyła spadek produkcji papierów graficznych

Strukturalne rozbieżności w tendencjach produkcyjnych w zakresie gatunków papierów graficznych i opakowaniowych potwierdzono w 2018 r. Ogólna produkcja gatunków graficznych spadła o około 3,6%, przy czym największy spadek o 8,9% odnotowano w papierze gazetowym, wykorzystywanym głównie w gazetach codziennych.

Produkcja papierów graficznych w innych obszarach - czasopismach, katalogach, gazetkach reklamowych itp. - pokazuje bardzo różne trendy w różnych klasach. Produkcja papieru powlekanego mechanicznie pozostała niezmieniona, podczas gdy produkcja powlekanych gatunków bezdrzewnych zmniejszyła się o 7,4%. W przeciwieństwie do innych gatunków papierów graficznych, produkcja papieru niepowlekanego wzrosła o 1,2%. Szacuje się, że produkcja niepowlekanych gatunków bezdrzewnych - głównie papieru biurowego - spadła o 2,5%.

Ogólnie oznacza to, że produkcja powlekanych i niepowlekanych papierów graficznych zmniejszyła się odpowiednio o 3,8% i 1,1%. Produkcja papierów graficznych bezdrzewnych wykazała duży spadek o 4,7%, podczas gdy produkcja mechanicznych papierów graficznych nieznacznie wzrosła o 0,6%.

Produkcja papieru i tektury według klasy w krajach CEPI w 2018 r.

Produkcja papieru i tektury według klasy w krajach CEPI w 2018 r.
Szacuje się, że produkcja papierów opakowaniowych wzrosła o około 2,4% w porównaniu do 2017 r., pomimo utrzymującej się tendencji do zmniejszania wagi i efektywnej gospodarki surowcowej. W obrębie klas opakowaniowych - kartony - używane głównie w opakowaniach transportowych i pudełkach z tektury falistej - odnotowały wzrost produkcji o 2,7%. Produkcja kartonu i innych opakowań z tektury falistej - na przykład opakowań na drobne towary lub okładek książek - wzrosła o 2,8%. Natomiast produkcja klas papierów opakowaniowych - stosowanych do produkcji toreb papierowych - wykazała niewielki spadek o około 0,6% według wstępnych szacunków.

Udział gatunków opakowaniowych stanowił 52,5% (51,3% w 2017 r.) w całkowitej produkcji papieru i tektury, natomiast gatunki graficzne stanowiły 34,8% (36,2% w 2017 r.).

Produkcja papierów higienicznych wzrosła o około 1,0% w stosunku do 2017 r. i stanowiła 8,1% całkowitej produkcji. Produkcja wszystkich pozostałych rodzajów papieru i tektury - w tym niektórych dla celów przemysłowych i specjalnych - pozostała praktycznie niezmieniona (4,6% całkowitej produkcji).

Dostawy papieru i tektury przez kraje CEPI pozostają niezmienione

Na podstawie skumulowanych danych z pierwszych 9 miesięcy oczekuje się, że dostawy papieru i tektury za rok 2018 pozostaną niezmienione w porównaniu z 2017 r., co odzwierciedla stabilność produkcji w Europie. Do końca września 2018 r. dostawy papierów graficznych zmniejszyły się o 2,5%, a dostawy gatunków opakowaniowych wzrosły o 1,7%.

Eksport wzrósł nieznacznie o 0,4% do końca września 2018 r., a eksport do Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej wzrósł odpowiednio o 9,8% i 4,2%. Eksport do innych krajów europejskich odnotował bardziej ograniczony wzrost (+ 0,9%), podczas gdy w Azji spadł o 5,6%. Kraje europejskie pozostają głównymi rynkami zbytu z 36% całkowitego europejskiego eksportu; Azja stanowi 25%, Ameryka Północna 13%, Ameryka Łacińska 9% i wszystkie inne kraje 17%.

Wstępne dane wskazują, że import papieru i tektury do krajów CEPI zwiększył się o około 2,5% w porównaniu do 2017 r. Import z innych krajów europejskich spadł o 1%, w przeciwieństwie do wszystkich innych regionów odnotowujących wzrost: Ameryka Północna + 3,3%, łacina Ameryka + 6,5% i Azja + 7,6%. Pozostałe kraje europejskie stanowią 43% całego europejskiego importu, Ameryka Północna 31%, Azja 12%, Ameryka Łacińska 6% i reszta świata 9%.

Całkowite zużycie papieru i tektury wzrosło o około 0,5%, piąty rok z rzędu

Całkowite zużycie papieru i tektury w krajach CEPI w 2018 r. wzrosło o około 0,5% w porównaniu do 2017 r.. Jest to piąty rok z rzędu, w którym odnotowano wzrost dzięki sprzyjającemu otoczeniu gospodarczemu w UE i na poziomie globalnym. Oczekuje się, że PKB UE będzie rósł w nieco mniejszym tempie w 2019 r .: + 1,9% po + 2,1% w 2018 r.

Całkowita produkcja celulozy wzrosła o 0,5%, ale produkcja rynkowa wykazała silny wzrost o 4,6%

Produkcja masy celulozowej (zintegrowanej + rynkowej) wzrosła o 0,5% w porównaniu z rokiem poprzednim, a całkowita produkcja wyniosła około 38 mln ton. Produkcja masy mechanicznej i chemicznej wzrosła odpowiednio o około 0,3% i 0,6% w porównaniu do 2017 r. Produkcja masy celulozowej rynkowej wykazała wzrost o 4,6%, co jest konsekwencją znacznych inwestycji w nowe moce produkcyjne i rosnącego popytu.

Wykorzystanie papieru z recyklingu na stabilnym poziomie

Wykorzystanie papieru z recyklingu przez kraje CEPI wzrosło o około 0,4% w porównaniu z 2017 r., osiągając poziom 48,5 mln ton.

Kraje CEPI w roku 2018:
Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania

Źródło: CEPI