Solidne wyniki finansowe MM Group za rok 2022

24/03/2023
Solidne wyniki finansowe MM Group za rok 2022
MM Group, producent papieru, tektury i opakowań kartonowych, opublikowała wyniki finansowe za rok 2022. Sprzedaż Grupy MM w ub.r. wyniosła 4,682.1 mld EUR (+52,5 % więcej niż w roku 2021), zysk operacyjny wyniósł 510,3 mln EUR (+89,3 %), a zysk za cały okres 345,2 mln EUR (+81 %).
 
Peter Oswald, CEO MM, komentuje:
Grupa MM wzrosła znacząco pod względem zysku i sprzedaży, zarówno organicznie, jak i poprzez przejęcia, w makroekonomicznie i geopolitycznie trudnym środowisku w roku finansowym 2022. Popyt na nasze naturalne, nadające się do recyklingu produkty opakowaniowe z surowców odnawialnych był dynamiczny przez większą część roku, a klienci doceniają nasze inwestycje w konkurencyjne zakłady, innowacje i zrównoważony rozwój. Kryzys energetyczny i surowcowy postawił MM przed szczególnymi wyzwaniami, z którymi jednak ogólnie udało się skutecznie poradzić. Korekty cen sprzedaży zrekompensowały poważny wzrost kosztów energii i surowców. Ponadto udało nam się zapewnić ciągłość dostaw do naszych klientów pomimo niestabilnych łańcuchów dostaw. 
 
Akwizycje Essentra Packaging i Eson Pac, zakończone w 2022 roku, pozycjonują MM jako globalnego gracza w dziedzinie wtórnych opakowań farmaceutycznych i przyczyniają się do większej odporności i wzrostu w całym naszym biznesie. Wraz z dwoma przejęciami z poprzedniego roku w dywizji Board & Paper, MM Kwidzyn i MM Kotkamills, są one częścią transformacji MM mającej na celu zwiększenie wartości i zdolności do wzrostu Grupy MM poprzez przejęcia i optymalizację operacyjną. 
 
Pomimo narastającej od końca III kwartału słabości rynku kartonu i papieru, wynikającej z dobrze zaopatrzonego łańcucha dostaw i tym samym znacznych, związanych z rynkiem, przestojów maszyn w tym obszarze, MM Group odnotowała silny ogólny wzrost zysku w 2022 roku. Wzrost zysku operacyjnego z 269,6 mln euro do 510,3 mln euro wynika głównie z dywizji MM Board & Paper ze względu na poprawę działalności operacyjnej, jak również całoroczne uwzględnienie przejęć z poprzedniego roku. Natomiast zysk operacyjny MM Packaging zmniejszył się z powodu jednorazowych wydatków, pomimo korzystnego wzrostu organicznego o około 5 %.
 
Zgodnie z dobrym rozwojem zysków i długoterminową polityką dywidendową, podwyższenie dywidendy do 4,20 EUR na akcję (2021: 3,50 EUR) za rok finansowy 2022 zostanie zaproponowane na 29. dorocznym zgromadzeniu akcjonariuszy 26 kwietnia 2023 r.

Rachunek zysków i strat

 
Skonsolidowany obrót Grupy wyniósł 4.682,1 mln EUR, czyli o 52,5 % lub 1.612,4 mln EUR więcej niż w roku poprzednim (2021: 3.069,7 mln EUR). Wzrost ten wynika z jednej strony z ubiegłorocznych akwizycji w dziale MM Board & Paper, jak również z zakupów przedsiębiorstwa MM Packaging w roku sprawozdawczym, a z drugiej strony z przeniesienia kosztów poprzez wyższe ceny. 
 
Na poziomie 510,3 mln EUR osiągnięto zysk operacyjny o 240,7 mln EUR wyższy niż w roku poprzednim (2021: 269,6 mln EUR). Znaczący wzrost należy przypisać dywizji MM Board & Paper. Jednorazowe wydatki w tej dywizji wynikały w szczególności z reorganizacji produkcji w słoweńskiej fabryce kartonu MM Kolicevo, które w IV kwartale musiały zostać ujęte w kwocie 24,6 mln EUR. W dywizji MM Packaging efekty jednorazowe związane głównie z incydentalnymi kosztami transakcji Essentra Packaging i Eson Pac oraz sprzedażą zakładów w Rosji w wysokości 15,0 mln EUR, a także wydatki związane z wyjściem z rynku rosyjskiego w wysokości 32,5 mln EUR kontrastowały z przychodami ze sprzedaży zakładów opakowaniowych w Rosji w wysokości 20,1 mln EUR. W poprzednim roku należało ująć jednorazowe koszty z tytułu wstępnej konsolidacji MM Kwidzyn i MM Kotkamills w wysokości 26,3 mln EUR oraz z tytułu działań dostosowawczych i restrukturyzacyjnych w pionie opakowań w wysokości 20,1 mln EUR. Zostało to zrównoważone przez jednorazowy dochód ze sprzedaży zakładów produkujących płyty kartonowe na bazie włókien pierwotnych w Eerbeek i Baiersbronn w wysokości 46,1 mln EUR (po uwzględnieniu przypadkowych kosztów transakcji). Marża operacyjna Grupy wzrosła zatem do 10,9 % (2021: 8,8 %), zwrot z zaangażowanego kapitału do 16,3 % (2021: 12,8 %). EBITDA wzrosła o 308,9 mln EUR do 729,9 mln EUR (2021: 421,0 mln EUR), marża EBITDA osiągnęła 15,6 % (2021: 13,7 %).
 
Przychody finansowe wyniosły 4,3 mln EUR (2021: 3,3 mln EUR). Wzrost kosztów finansowych z -24,4 mln EUR do -32,1 mln EUR wynika przede wszystkim z emisji kredytów Schuldschein i Namensschuldverschreibungen w poprzednim roku w celu sfinansowania projektów przejęć i wzrostu organicznego. "Inny wynik finansowy - netto" zmienił się na -15,5 mln EUR (2021: -4,0 mln EUR), w szczególności dzięki efektom kursowym.
 
Odpowiednio zysk przed opodatkowaniem wzrósł o 222,4 mln EUR do 466,9 mln EUR, po 244,5 mln EUR w roku poprzednim. Koszty podatku dochodowego wyniosły 121,7 mln EUR (2021: 53,8 mln EUR), co dało efektywną stopę podatkową Grupy w wysokości 26,1 % (2021: 22,0 %). 
 
Zysk za rok wzrósł zatem o 154,5 mln EUR do 345,2 mln EUR (2021: 190,7 mln EUR).
 

Skonsolidowany bilans

 
Suma aktywów Grupy w wysokości 4.818,6 mln EUR do 31 grudnia 2022 r. była o 804,4 mln EUR wyższa niż na koniec roku 2021 (4.014,2 mln EUR). Wzrost ten wynika przede wszystkim z początkowej konsolidacji nowych akwizycji oraz zwiększonego wolumenu capex na potrzeby wzrostu i siły konkurencyjnej. Całkowity kapitał własny Grupy wzrósł z 1.661,9 mln EUR (31 grudnia 2021) do 1.959,4 mln EUR, przy czym wzrost zysku został zniwelowany przez wypłatę dywidendy. Rentowność kapitału własnego wyniosła 19,1 % po 11,9 % w roku poprzednim.
 
Zobowiązania finansowe mają w dużej mierze charakter długoterminowy i wzrosły z 1.423,1 mln EUR na koniec roku 2021 do 1.761,6 mln EUR na dzień 31 grudnia 2022 r. w związku z zaciągniętymi pożyczkami na sfinansowanie przejęć firmy i projektów rozwoju organicznego. Wskaźnik kapitału własnego na poziomie 40,7 % pozostał prawie niezmieniony (31 grudnia 2021: 41,4 %).
 
Przy środkach pieniężnych dostępnych dla Grupy w wysokości 280,1 mln EUR (31 grudnia 2021: 359,5 mln EUR), dług netto wzrósł z 1.063,5 mln EUR do 1.481,5 mln EUR na koniec 2022 roku. Wskaźnik dług netto/kapitał własny wyniósł 0,8, wskaźnik dług netto/EBITDA 2,0 (31 grudnia 2021: 0,6; 2,1).
 

IV kwartał 2022

4. kwartał charakteryzował się silnym spadkiem popytu w dziale MM Board & Paper z powodu wysokich zapasów u klientów, jak również stabilnym popytem w dziale MM Packaging. Skonsolidowana sprzedaż w wysokości 1 231,7 mln EUR była głównie związana z cenami i przejęciami powyżej okresu ubiegłorocznego (IV kwartał 2021: 962,6 mln EUR).
 
Zysk operacyjny Grupy zmniejszył się do 58,1 mln EUR (4. kwartał 2021: 92,4 mln EUR) z powodu warunków rynkowych i efektów jednorazowych. Marża operacyjna wyniosła łącznie 4,7 % (4. kwartał 2021: 9,6 %). Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 50,1 mln EUR (IV kwartał 2021: 82,1 mln EUR), zysk netto za okres 30,0 mln EUR (IV kwartał 2021: 62,3 mln EUR).
 
MM Board & Paper odnotował wykorzystanie mocy produkcyjnych na poziomie 75 % po 97 % w IV kwartale poprzedniego roku dzięki niezbędnym przestojom związanym z rynkiem. Dzięki akwizycjom zysk operacyjny dywizji osiągnął 62,8 mln EUR po 33,4 mln EUR, przy czym należało uwzględnić jednorazowe wydatki wynikające z koncentracji produkcji na większej maszynie w papierni Kolicevo. Marża operacyjna osiągnęła 10,1 % (4 kwartał 2021: 5,9 %).
 
Przy solidnym rozwoju wolumenu, zysk operacyjny MM Packaging wyniósł -4,7 mln EUR (4. kwartał 2021: 59,0 mln EUR) z powodu efektów jednorazowych. W szczególności wydatki związane z wyjściem z rynku rosyjskiego, a także działania w zakresie dostosowania strukturalnego doprowadziły do negatywnego wpływu na wyniki. Marża operacyjna wyniosła -0,7 % (IV kwartał 2021: 13,7 %).

Perspektywy

Niepewność geopolityczna i makroekonomiczna nadal determinuje środowisko operacyjne Grupy MM. Podczas gdy niektóre ceny surowców nadal spadają, od początku roku postępuje również proces pozbywania się zapasów, podobnie jak w ostatnich miesiącach ubiegłego roku. W dywizji MM Board & Paper w I kwartale konieczne są przestoje maszyn związane z rynkiem. Jak zapowiedziano, w pierwszych trzech kwartałach będą również dłuższe przestoje maszyn z powodu dużych inwestycji w zakładach produkujących płyty kartonowe we Frohnleiten, Neuss i Kolicevo. Ceny w przeważającej mierze spadają. Dlatego też, zgodnie z oczekiwaniami, w bieżącym roku w dziale Board & Paper przewidywany jest znaczny spadek wolumenu i wyników.
 
W dywizji MM Packaging popyt w pierwszych dwóch miesiącach nieco osłabł, ale wykazuje odporność. Działania w zakresie dostosowania strukturalnego i optymalizacji kosztów będą kontynuowane.
 
Niezależnie od roku przejściowego w dywizji MM Board & Paper, model biznesowy Grupy, koncentrujący się na zrównoważonych opakowaniach dla dóbr codziennego użytku, pozostaje odporny i atrakcyjny w perspektywie długoterminowej. 
 
Bilans MM i bieżąca generacja gotówki są solidne. W 2023 roku aktywność inwestycyjna będzie postępować, aby dalej wzmacniać konkurencyjność i zdolność wzrostu MM Group. Zwłaszcza w związku z modernizacją trzech maszyn do produkcji kartonu, a także zwiększającymi wartość innowacjami technologicznymi w obszarze opakowań farmaceutycznych i kosmetycznych, spodziewany jest tym roku wolumen capex w wysokości ponad 400 mln euro. Celem MM Group pozostaje kontynuacja wzrostu dzięki zrównoważonym i innowacyjnym opakowaniom dla dóbr konsumpcyjnych w długim okresie, z atrakcyjnym zwrotem z zaangażowanego kapitału.
 
Źródło: MM Group