Stora Enso i Gasum rozpoczynają produkcję ciekłego biogazu w zakładach papierniczo-celulozowych Nymölla

11/05/2021
Stora Enso i Gasum rozpoczynają produkcję ciekłego biogazu w zakładach papierniczo-celulozowych Nymölla
27 kwietnia br., podczas specjalnego „wirtualnego” spotkania, zaanonsowano wspólne przedsięwzięcie Stora Enso i koncernu energetycznego Gasum.

W zakładach papierniczo-celulozowych w Nymölla (Szwecja), należących do Stora Enso, zbudowano od podstaw fabrykę Gasum wytwarzającą ciekły biogaz (LBG) z wód przemysłowych, pozostałych po procesie produkcji papieru. Owo odnawialne paliwo jest coraz powszechniej wykorzystywane w branży transportu drogowego, ale zainteresowanie nim coraz częściej zgłaszają także inne gałęzie przemysłu np. transport morski. Projekt wpisuje się w kompleksową strategię skandynawskiego koncernu, zakładającą coraz większą koncentrację na rozwiązaniach odnawialnych i inwestowanie w nowe, przyszłościowe obszary przemysłowe.

Wspólny cel: „zielona” energia i redukcja śladu węglowego

Jak podkreślały podczas uroczystości Kati ter Horst – Executive Vice President, kierująca dywizją Stora Enso Paper i Johanna Lamminen – CEO firmy Gasum, u podstaw wspólnego przedsięwzięcia, zrealizowanego w Nymölla, leżą wartości kluczowe dla obu przedsiębiorstw. Zarówno Stora Enso jak i Gasum kładą w swoich działaniach duży nacisk na takie obszary jak: zrównoważony rozwój, stosowanie materiałów odnawialnych w miejsce tych bazujących na surowcach kopalnych, redukcja śladu węglowego w łańcuchu dostaw czy walka z globalnym ociepleniem. Jak dodał Michael Lindemann – dyrektor zakładów w Nymölla, od dłuższego czasu fabryka realizuje wiele proekologicznych działań (w kontekście wykorzystania wód przemysłowych, eliminowania paliw kopalnych z użycia czy redukcji odpadów), a rozmowy o współpracy z Gasum rozpoczęły się już w 2015 roku. Druga z firm systematycznie realizuje z kolei projekt budowy zakładów produkujących „zieloną” energię, tj. skroplony biogaz, uzyskiwany z wody wykorzystywanej w różnych procesach produkcyjnych. Zintegrowany z papiernią Stora Enso zakład jest już kolejnym tego typu, uruchomionym przez Gasum w krajach skandynawskich. 

Obie firmy połączył zatem wspólny cel, który – co podkreślał gość specjalny uroczystości – Per Bolund, wicepremier Szwecji oraz minister środowiska i klimatu, wpisuje się w krajową strategię, związaną z walką z globalnym ociepleniem i redukcją śladu węglowego. Jednym z jej elementów jest dalsze rozpowszechnianie biopaliw. Jak dodał – obecnie Szwecja jest światowym liderem pod względem produkcji biogazu LBG. Przy okazji nadmienił, że projekt związany z budową zakładu w Nymölla został częściowo sfinansowany ze środków pochodzących z rządowego programu „Skok klimatyczny”, a samo przedsięwzięcie zrealizowane przez obie firmy określił mianem pionierskiego i pozwalającego na „wygenerowanie wartości z tego, co dotychczas było postrzegane wyłącznie jako odpady produkcyjne”. 

Zakłady w Nymölla: roczne paliwo dla 200 ciężarówek dalekobieżnych

O zaletach związanych z zastosowaniem biogazu mówili podczas wydarzenia nie tylko przedstawiciele obu partnerów przedsięwzięcia, ale też firm z branży samochodowej, które coraz częściej korzystają z biopaliw. Jak zapewniają Stora Enso i Gasum, biogaz typu LBG jest porównywalny, pod względem gęstości energetycznej, do paliwa dieslowskiego, co czyni go atrakcyjnym dla branży transportu ciężkiego, będącego wciąż znaczącym źródłem emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Co więcej, emisja CO2 w przypadku LBG jest o 90% niższa, a przy jego spalaniu tworzą się znacznie mniejsze cząsteczki emitowanego pyłu, co dodatkowo redukuje negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Moce wytwórcze zakładu w Nymölla szacowane są na ok. 75-80 GWh biogazu/rok, co odpowiada rocznemu zużyciu paliwa przez 200 ciężarówek dalekobieżnych (TIR). Uruchomienie produkcji w pobliżu papierni Stora Enso ma poprawić globalną równowagę energetyczną Szwecji, gdyż zwiększy zużycie biogazu w tym kraju o ok. 5%. Wzrost popytu na ekologiczne paliwo obserwuje również firma Gasum, która systematycznie rozbudowuje sieć swoich stacji paliwowych. Część z nich powstaje w okolicach zakładów produkcyjnych. Tak jest też w przypadku fabryki w Nymölla – najbliższa stacja Gasum jest zlokalizowana w Kristianstad, zaledwie 20 km od zakładów Stora Enso.

Biogaz: od przemysłowej wody do proekologicznego paliwa

Przedstawiciele Stora Enso Paper podkreślali, że zakłady w Nymölla od dłuższego czasu wiodą prym pod względem działań zbieżnych z polityką zrównoważonego rozwoju. Stanowią zatem naturalne miejsce dla tego typu inwestycji. Zakład firmy Gasum został zbudowany w obrębie papierni Stora Enso, która już wcześniej dysponowała własną stacją uzdatniania wody. Odpowiada ona wielkości dziesięciu boisk piłkarskich, a każdy zbiornik retencyjny ma głębokość siedmiu metrów. Poprzez olbrzymie rurociągi zanieczyszczona woda powstała po procesie produkcyjnym jest doprowadzana z papierni do ogromnego zbiornika buforowego, gdzie następuje jej optymalizacja z zastosowaniem odpowiednich składników. Następnie jest przepompowywana do reaktora, w którym specjalne bakterie (mikroby) powodują rozpad substancji organicznych znajdujących się w wodzie, w efekcie czego powstaje biogaz. Jest on oddzielany od oczyszczonej wody, która wraca do papierni, gdzie jest ponownie wykorzystywana w procesie produkcyjnym. Biogaz natomiast jest poddawany dalszemu czyszczeniu i udoskonalaniu, zanim zostanie schłodzony do temperatury -160°C, a tym samym – skroplony. W takiej postaci jest on przechowywany w specjalnie izolowanym zbiorniku, skąd trafia do cystern Gazum, które dostarczają go do stacji paliwowych. 

Na stronach Stora Enso można zapoznać się z krótkim filmem, prezentującym proces powstawania biogazu w zakładach w Nymölla: https://www.storaenso.com/en/newsroom/news/2021/5/working-together-for-a...

Papiery z Nymölla: jeszcze bardziej proekologiczne niż dotychczas

Zakłady Stora Enso w Nymölla produkują rocznie ok. 340 tys. ton celulozy i 485 tys. ton bezdrzewnych papierów biurowych. Jak podkreślano podczas uroczystości, uruchomienie w Nymölla zakładu produkującego biopaliwa współgra z proekologicznością wytwarzanych tu wyrobów papierowych. Dotyczy to zwłaszcza promowanego aktywnie przez firmę (m.in. podczas niedawnych Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym, których Stora Enso była sponsorem) papieru Multicopy Zero. Jest on – jak podkreśla producent – w pełni neutralny dla środowiska naturalnego i cechuje się zerowym śladem węglowym. Z uwagi na wdrożenie po sąsiedzku produkcji biopaliw, będzie on – obok innych certyfikatów – opatrzony specjalnym znakiem „Wood-Paper-Biogas”. Ma to pomóc w zwiększeniu świadomości konsumentów odnośnie istnienia na rynku papierów proekologicznych, a w rezultacie – w zwiększeniu ich globalnej sprzedaży.

Naprzeciw globalnym trendom środowiskowym

Podczas swojego wystąpienia Kati ter Horst podkreślała, że wspólne przedsięwzięcie z Gasum wpisuje się nie tylko w proekologiczną strategię Stora Enso, ale też wychodzi naprzeciw trendom światowym, które zmieniają całe otoczenie biznesowe i uwarunkowania społeczne. Tu wymieniła m.in.: różnego typu działania o charakterze proekologicznym; rozwój technologiczny; zmiany geopolityczne i przemiany w handlu światowym; zmiany demograficzne oraz ocieplanie się klimatu. Jak podkreślała, produkty i rozwiązania oferowane przez Stora Enso mają pomóc w zwiększeniu szeroko rozumianej proekologiczności m.in. poprzez: zastępowane plastiku w opakowaniach spożywczych; promowanie naturalnych kosmetyków i środków higieny osobistej, e-biznesu wolnego od tworzyw sztucznych oraz handlu detalicznego, zbieżnego z zasadami gospodarki zamkniętej; produkcję materiałów budowlanych o niskim śladzie węglowym; wytwarzanie podłoży dedykowanych proekologicznej produkcji poligraficznej; udział w przedsięwzięciach przemysłowych neutralizujących efekt cieplarniany czy wprowadzanie na rynek proekologicznych tekstyliów. W kontekście tych ostatnich dodała, że zakład w Nymölla jest aktywnie zaangażowany także w inny projekt realizowany przy udziale Stora Enso – TreeToTextile. Ma on na celu rozpowszechnienie materiałów tekstylnych bazujących na celulozie pozyskiwanej z drewna. 

Kati ter Horst dodała, że Stora Enso już dzisiaj w dużym stopniu korzysta ze źródeł i surowców naturalnych, dbając w ten sposób nie tylko o proekologiczność oferowanych przez firmę produktów, ale także całych procesów wytwórczych. Jak podała, wskaźnik wykorzystania odpadów, powstałych po procesach produkcyjnych wynosi w przypadku skandynawskiego koncernu 98%. Z kolei 97% wykorzystywanej w produkcji wody trafia z powrotem do środowiska. Natomiast udział biomasy w globalnym zużyciu paliwa przez Stora Enso szacowany jest na 82%. Jak podkreślała, całej działalności Stora Enso w kontekście wykorzystania zasobów towarzyszy przesłanie, by „minimalizować ilość materiałów stosowanych podczas produkcji oraz generowanych z tego tytułu odpadów”. 

Fot.:Stora Enso