Wyniki finansowe Arctic Paper za 1. kwartał 2024

14/05/2024
Wyniki finansowe Arctic Paper za 1. kwartał 2024

Arctic Paper podsumowuje 1. kwartał 2024 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kw. wyniosły 965,4 mln PLN (222,8 mln EUR). EBITDA w I kw. wyniosła 112,0 mln PLN (25,8 mln EUR). EBIT w I kw. wyniósł 83,7 mln PLN (19,3 mln EUR), a zysk netto 81,6 mln PLN (18,8 mln EUR). Nastąpiło ożywienie w segmencie papieru w porównaniu z poprzednim kwartałem. Firma kontynuuje rozwój segmentu energetycznego, w szczególności projektów solarnych. Po okresie sprawozdawczym podpisano umowę dotyczącą magazynów energii elektrycznej w szwedzkich papierniach. Na WZA w dniu 29 maja podjęta zostanie decyzja w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 1,0 zł na akcję. Proponowany dzień ustalenia prawa do dywidendy to 12 czerwca, a dzień wypłaty - 18 czerwca br.

Wybrane wstępne wyniki finansowe – Grupa Arctic Paper oraz Arctic Paper (segment papieru)

wyniki finansowe arctic paper

 
Komentarz Michała Jarczyńskiego, Prezesa Zarządu Arctic Paper S.A.

- Podobnie jak w minionych kwartałach, nadal mamy do czynienia ze zróżnicowaną sytuacją w naszym biznesie, ze względu na niepewność gospodarki  Pierwszy kwartał 2024 r. przyniósł niższą sprzedaż i zysk niż kwartał porównywalny. Jednocześnie skonsolidowany wynik za I kwartał 2024 r. był wyższy niż w poprzednim kwartale. Wyraźnie widzimy korzyści płynące z konsolidacji segmentów celulozy i papieru, ponieważ oba segmenty równoważą swoje wahania w cyklach gospodarczych. W pierwszym kwartale 2024 r. przychody Grupy wyniosły 965,4 mln PLN (1 032,2), a EBITDA 112 mln PLN (185,5). Marża operacyjna wyniosła 11,6% (18,0%).

Dla segmentu papieru pierwszy kwartał roku jest zwykle jednym z najlepszych i odnotowaliśmy wzrost popytu w porównaniu do czwartego kwartału ubiegłego roku. Przychody ze sprzedaży papieru wyniosły 701,0 mln PLN (722,3 mln zł) przy EBITDA na poziomie 109,0 mln PLN (113,8 mln zł) i marży EBITDA w wysokości 15,5% (15,8%). Wykorzystanie mocy produkcyjnych wzrosło i osiągnęło 86 procent (71). Chociaż nadal koncentrujemy się na optymalizacji produkcji pod względem rentowności, a nie wolumenu, jest to dla firmy bardziej efektywny poziom wykorzystania mocy.

W segmencie celulozy (Rottneros) sprzedaż netto spadła do 688 mln SEK (744), ponieważ jedną z dwóch celulozowni dotknęły zakłócenia w procesie produkcji. Rottneros zwiększa tempo inwestycji odtworzeniowych, aby zapewnić wysoką i stabilną produkcję celulozy. EBITDA spadła do 35 mln SEK (178) głównie z powodu niższych cen celulozy niż w porównywalnym kwartale, ale popyt na celulozę nadal umacnia się i towarzyszy temu stopniowy wzrost cen. Wolumen w segmencie celulozy wzrósł do 89 800 ton (87 200).

W segmencie opakowań kontynuujemy inwestycję w nowy zakład produkcyjny tacek z formowanego włókna celulozowego w Kostrzynie - rozpoczęcie produkcji planowane jest na trzeci kwartał 2024 roku.

Kontynuujemy także rozwój w segmencie energetycznym. Pod koniec maja do użytkowania oddana zostanie nasza farma fotowoltaiczna w Kostrzynie o mocy 17 MWh, a w 2025 r. spodziewamy się ją rozbudować o kolejne 9 MWh. Ponadto, obecnie oceniamy potencjalne akwizycje w obszarze energetyki słonecznej. Po okresie sprawozdawczym podpisaliśmy umowę na instalację systemów magazynowania energii elektrycznej o łącznej mocy 24 MW w naszych obiektach w Munkedal i Grycksbo. Oczekuje się, że umowa ta przyczyni się do wzrostu EBITDA w przedziale 10-30 mln SEK rocznie w pierwszych dwóch latach, począwszy od roku 2025, a także zwiększy nasze kompetencje w zakresie świadczenia usług systemowych dla sieci w przyszłości także w Polsce. Inwestycja w modernizację i rozbudowę instalacji na biopaliwa w Grycksbo jest w toku.

Patrząc w najbliższą przyszłość, perspektywy rynkowe pozostają niejednoznaczne i spodziewamy się, że rok 2024 będzie rokiem pełnym wyzwań. W miarę postępującego ożywienia gospodarczego równowaga między segmentem papieru a celulozy może powoli przesuwać się na korzyść celulozy. Mając solidną sytuację finansową, jako mocny fundament, kontynuujemy dywersyfikację naszej działalności zgodnie ze strategią 4P poprzez nowe inwestycje w opakowania i energię, jednocześnie utrzymując i wzmacniając naszą pozycję biznesową w segmencie papieru i celulozy.