Wyniki finansowe Arctic Paper za 3. kwartał 2020

16/11/2020
Wyniki finansowe Arctic Paper za 3. kwartał 2020

Grupa Arctic Paper zaprezentowała wyniki finansowe za 3. kwartał 2020 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży za III kw. wyniosły 702,8 mln PLN (153,5 mln EUR). Zysk EBITDA w III kw. wyniósł 86,4 mln PLN (18,8 mln EUR). Zysk EBIT w III kw. osiągnął poziom 59,1 mln PLN (12,9 mln EUR), a zysk netto 45,4 mln PLN (9,9 mln EUR).

Przez ostatnie trzy kwartały Grupie udało się utrzymać ceny i wolumeny sprzedaży papieru na stabilnym poziomie, pomimo wymagającego rynku. Grupa utrzymuje stabilną sytuację finansową i wysoką płynność, co pozwoliło na częściową spłatę zadłużenia - Grupa pracuje obecnie nad zmianą jego struktury.

Połączenie segmentów papieru i celulozy stabilizuje wyniki, gdyż wahania w obu segmentach wzajemnie się równoważą. Grupa utrzymuje procedury mające na celu minimalizowanie wpływu Covid-19 na produkcję i sprzedaż.

Wybrane wyniki finansowe – Grupa Arctic Paper oraz Arctic Paper (segment papieru)

arctic paper wyniki finansowe 3 kwartał 2020
1Zysk netto na akcję: zysk netto segmentu papieru plus 51% zysku netto Rottneros podzielone przez liczbę akcji.

Grupę Arctic Papier tworzą Arctic Paper S.A. (spółka holdingowa), papiernie Arctic Paper (segment papieru) i producent celulozy Rottneros AB, w którym Arctic Paper S.A. posiada 51 proc. udziałów.

Komentarz Michała Jarczyńskiego, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.:

W III kw. 2020 r. Grupa Arctic Paper osiągnęła przychody w wysokości 702,8 mln PLN (w porównaniu do 794,4 mln w III kw. 2019 r.), a zysk EBITDA wyniósł 86,4 mln PLN (71,5 mln w roku ubiegłym). Na poziomie skonsolidowanym połączenie segmentu papieru i celulozy stabilizowało przychody Grupy dzięki wzajemnemu równoważeniu się wahań w obu segmentach. Pozycja finansowa Arctic Paper jest wciąż silna, a nawet poprawiła się w ostatnim kwartale. Co więcej, najwyższa od trzech lat płynność umożliwiła spłatę części zadłużenia – Spółka obecnie renegocjuje i zmienia jego strukturę. Dług netto na koniec kwartału wynosił 135,5 mln PLN (199,6 mln w tym samym okresie rok wcześniej), a wskaźnik dług netto/EBITDA osiągnął poziom 0,48 (0,82).

Segment papieru odnotował przychody w wysokości 491,9 mln PLN (563,8 mln w roku ubiegłym), a zysk EBITDA wyniósł 69,7 mln PLN (43,2 mln w 2019 r.). Choć otoczenie rynkowe pozostaje wyzwaniem, pozycja Arctic Paper na europejskim rynku papieru wzmocniła się w okresie ostatniego kwartału. Spółka zajmuje czołową pozycję na rynkach m.in. wysokiej jakości niepowlekanego papieru książkowego z marką Munken, a także papieru powlekanego i niepowlekanego z silnymi markami Munken, Amber i Arctic Volume. Wciąż intensywnie pracujemy nad dalszym zwiększeniem naszej konkurencyjności i rentowności.

Nasze papiernie działają już przy pełnym, nominalnym czasie pracy i nie korzystamy już z rządowych programów wsparcia. W czasie III kw. wykorzystanie mocy produkcyjnych wyniosło 83% (96% w III kw. 2019 r.), a wolumen sprzedaży papieru 143 000 ton (156 000). Sukcesem okazała się inwestycja w papiernię PM1 w Kostrzynie umożliwiająca zwiększenie produkcji – wolumen papieru Amber jest wyższy niż w III kw. 2019 r. Papiernia w Grycksbo po restrukturyzacji również jest rentowna i odnotowuje postępy sprzedaży marki papieru G.

Rottneros AB, w którym Grupa Arctic Paper posiada 51 procent udziałów, odnotował spadek przychodów do 508 mln SEK (z 617 mln SEK w roku ubiegłym), oraz zysk EBIT wynoszący 4 mln SEK (54 mln SEK). Przyczyną spadku wyników były niższe ceny sprzedaży związane ze słabszym rynkiem celulozy.Rottneros kontynuował sprzedaż większych partii towaru niż zwykle w ramach kontraktów krótkoterminowych, co negatywnie wpłynęło na marże. Produkcja osiągnęła rekordową wielkość 110 200 ton (100 300 w roku ubiegłym). Choć rynek celulozy nadal charakteryzuje się niepewnością i zmniejszonym popytem, to cena surowca od ponad roku jest stosunkowo stabilna.

Skutecznie udaje nam się chronić naszą działalność oraz pracowników przed Covid-19. Nasza Grupa jest dobrze przygotowana, aby zmierzyć się ze skutkami drugiej fali pandemii, która już uderzyła w wiele europejskich krajów. Jestem pewien, że przetrwamy ten kryzys i wyjdziemy z niego silniejsi.