Wyniki finansowe Stora Enso za 2. kwartał 2022

10/08/2022
Wyniki finansowe Stora Enso za 2. kwartał 2022
Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych za 1. kwartał br. oraz za całe pierwsze półrocze 2022 r. W ujęciu rok do roku koncern odnotował w nim wzrosty: przychodów ze sprzedaży o 18% (wyniosły one 3,054 mld euro), zysku operacyjnego EBIT o 39% (który zamknął się kwotą 505 mln euro) oraz zysku operacyjnego IFRS do 399 mln euro. Przychody ze sprzedaży w 1. półroczu 2022 r. wyniosły 5,852 mld euro (4,868 mld przed rokiem), zaś zysk operacyjny EBIT osiągnął kwotę 1,008 mld euro (692 mln euro w 1. półroczu 2021). Firma podtrzymuje swoją prognozę całoroczną, zaktualizowaną w czerwcu
 
- Jest mi niezmiernie miło poinformować, że udany początek tego roku znalazł swoją kontynuację także w drugim kwartale – pisze w komunikacie do inwestorów i akcjonariuszy Annica Bresky, CEO koncernu – i to pomimo zawirowań makroekonomicznych oraz geopolitycznych. Tym samym ponownie pokazaliśmy naszą zdolność do dopasowywania się do zmiennych warunków zewnętrznych oraz zaangażowanie całej organizacji w realizację koniecznych zmian”. Jednocześnie dodaje, że duże znaczenie dla dobrej kondycji finansowej firmy miało zróżnicowanie portfolio jej klientów oraz oferowanych im produktów i rozwiązań, jak też zauważalna synergia pomiędzy poszczególnymi jednostkami biznesowymi. „W coraz większym stopniu wykorzystujemy też nasz potencjał w obszarze materiałów odnawialnych i bazujących na nich rozwiązań – dodaje Annica Bresky. 
 

Stora Enso wycofuje się z rynku rosyjskiego

W ostatnim czasie trzy rosyjskie zakłady opakowaniowe Stora Enso zostały sprzedane ich lokalnemu kierownictwu. Sfinalizowano także sprzedaż – na podobnych zasadach – dwóch tartaków zlokalizowanych w tym kraju. Firma zakłada, że do końca br. zamknie od strony formalnej pozostałe kwestie prawne związane jej działalnością w branży leśnej na terenie Rosji. Stora Enso podkreśla, że ich sfinalizowanie będzie oznaczać dla koncernu całkowite wycofanie się z tego rynku.

Jak uzasadnia te kroki Annica Bresky, kryzys humanitarny na Ukrainie i koszmar wojny, jaka toczy się w tym kraju spowodowały, że reakcja firmy musiała być szybka i konieczna:

- Sprawnie udało nam się znaleźć bezpieczne, długoterminowe rozwiązanie dla każdej z naszych fabryk i dla zatrudnionych tam osób. Tym samym potwierdzamy nasze przywiązanie do wartości i odpowiedzialności biznesowej, jako integralnych elementów naszych codziennych działań. 

 

Kolejne wzrosty obrotów i zysków pomimo wyzwań natury gospodarczej i geopolitycznej

W 2. kwartale br. Stora Enso osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 3,054 mld euro, przy 2,592 mld euro w analogicznym okresie 2021 r, co oznacza wzrost rzędu 17,8%. W porównaniu z 1. kwartałem br. wzrost obrotów wyniósł 9,2%. Jak podkreśla Annica Bresky, wyłączając dział Paper, sprzedaż całej grupy w 2. kwartale w ujęciu rok do roku wzrosła o 21%:

- Co istotne marże i zwroty z inwestycji w kluczowych obszarach były znacząco wyższe od zakładanych w naszej strategii długoterminowej. Drugi kwartał 2022 r. cechował bardzo wysoki popyt na rozwiązania w najważniejszych z naszego punktu widzenia segmentach rynkowych. Przez cały ten okres borykaliśmy się jednak z wyzwaniami natury logistycznej, zarówno w kontekście niezawodności realizowanych rejsów transoceanicznych, jak i dostępności kontenerów, co miało rzecz jasna wpływ na obsługę klientów.

Annica Bresky podkreśla, że dużym atutem Stora Enso jest samowystarczalność firmy w zakresie energii i drewna, co pozwoliło jej zabezpieczyć działalność w kontekście dostępności surowców i niezbędnej energii. Z kolei w walce z presją inflacyjną pomocna była realizowana przez koncern polityka cenowa. „Nasze priorytety pozostają niezmienne – podkreśla Annica Bresky. – Chcemy wspierać naszych klientów poprzez odpowiednie zarządzanie stanami magazynowymi i neutralizowanie wszelkiego rodzaju zakłóceń w łańcuchu dostaw”.
 

Najlepszy kwartał od około 20 lat

Minione trzy miesiące przyniosły firmie – jak podkreśla Annica Bresky – najlepszy wynik od ok. dwóch dekad. Zysk operacyjny EBIT wyniósł w 2. kwartale br. 505 mln euro, co oznacza roczny wzrost rzędu 39%. Z kolei marża zysku brutto wyniosła 16,5% (wzrost o 2% w porównaniu z 1. kwartałem br.). Zasoby leśne będące własnością Stora Enso są obecnie wyceniane na 8,2 mld euro.

- Podjęliśmy też szereg działań, przygotowujących nas do trudniejszej sytuacji gospodarczej – są nimi właściwa kontrola kosztów, zwiększona płynność finansowa i redukcja zadłużenia. Po raz pierwszy nasz współczynnik długu netto do zysku operacyjnego EBITDA wyniósł 1, a więc poniżej zakładanego wcześniej 2. To dało nam poczucie bezpieczeństwa i przestrzeń do kontynuowania dalszej ścieżki wzrostów, realizowanych zarówno w sposób organiczny, jak też poprzez selektywne fuzje i przejęcia. Jestem niezwykle dumna z naszego wyniku, zwłaszcza biorąc pod uwagę ilość pracy jaką wykonaliśmy, by go osiągnąć. 

 

Wysoki popyt na kluczowe rozwiązania Stora Enso

- W czerwcu br. poinformowaliśmy oficjalnie o zwiększeniu prognoz dotyczących całorocznego wyniku, który – jak obecnie zakładamy – będzie wyższy niż ten rekordowy z 2021 r. W dziale Packaging obserwujemy stabilne zapotrzebowanie na opakowania konsumenckie, na napoje oraz żywność. Obecnie odnotowujemy tu pełne obłożenie zamówieniami. Popyt na tekturę opakowaniową normalizuje się z uwagi na sezonowość miesięcy letnich i związane z tym redukcje zamówień ze strony klientów. Równie stabilny popyt występuje obecnie na europejskim rynku opakowań wykonanych z tektury falistej. W przypadku opakowań spożywczych i na produkty rolne zapotrzebowanie wciąż jest wysokie, podczas gdy w przypadku opakowań wykorzystywanych w e-handlu – do dóbr trwałego użytku oraz przeznaczonych do zastosowań przemysłowych – mamy do czynienia z normalizacją względem wcześniejszych, niezwykle wysokich poziomów sprzedaży.
 
Dział Wood Products ma za sobą rekordowy poziom popytu na tradycyjne produkty tartaczne. Jak podaje Stora Enso, rynek budowlany dotyka spowolnienie, spowodowane rosnącą inflacją oraz dostępnością innych elementów konstrukcyjnych. Pomimo tego dział Building Solutions radzi sobie dobrze, realizując długoterminowe projekty i współpracując z instytucjami rządowymi. Firma notuje obecnie znaczące zapotrzebowanie zarówno na elementy typu CLT jak i LVL. 

Pełen portfel zamówień ma też dział Paper, pomimo że rynek ten wciąż znajduje się pod dużą presją, a ceny utrzymują się na wysokim poziomie. Podobnie sytuacja wygląda w dziale Biomaterials – tu również firma odnotowuje pełne obłożenie zleceniami, pomimo trudnej sytuacji w całym segmencie. Z uwagi na utrzymujący się wysoki popyt na wyroby papiernicze i opakowaniowe, zarówno z Europie jak i w Chinach, równie duże zapotrzebowanie odnotowuje dział Forest – tak w obszarze drewna celulozowego, jak i tartacznego.
 

Odnawialność i ekologia wśród priorytetów

- Opakowania odnawialne to jeden z obszarów wzrostowych, którym nadaliśmy najwyższy priorytet – pisze Annica Bresky. – W związku z tym modyfikujemy elementy obecnej infrastruktury, poprawiamy proekologiczność naszych działań, zwiększamy wydajność i jakość produkcji. W ostatnim czasie zainicjowaliśmy studium wykonalności dotyczące przekształcenia papierni w Belgii w wysoce efektywny zakład produkujący tekturę opakowaniową na bazie odpadów pochodzących z recyklingu. Wspieramy też naszych klientów w realizowaniu przez nich zasad polityki GOZ oraz redukcji śladu węglowego. W tym samym czasie uruchomiliśmy też – wspólne z Tetra Pak – inne studium wykonalności, dotyczące uruchomienia zakładu przetwarzającego odpady opakowaniowe z obszaru Beneluksu. Tu chcemy bazować na podobnym, wspólnym projekcie zrealizowanym przez obie firmy w Polsce z myślą o recyklingu odpadów z regionu Europy Wschodniej.
 
Stora Enso zainicjowała też studium wykonalności, uwzględniające potencjalną konwersję jednej z maszyn papierniczych w zakładach w Oulu (Finlandia) z myślą o produkcji odnawialnej tektury opakowaniowej. W przypadku zatwierdzenia tego projektu, roczne moce wytwórcze tej fabryki wzrosną o 750 tys. ton tektury. 
W politykę proekologiczną Stora Enso wpisują się też jej działania w segmencie obsługiwanym przez jednostkę Wood Products.

- Stale rozszerzamy naszą współpracę w tym obszarze rynkowym, by zapewnić jak największą dostępność bazujących na drewnie elementów konstrukcyjnych, których zastosowanie w budownictwie pozwala zredukować ślad węglowy – podkreśla Annica Bresky. – Pod względem wzrostów i potencjału największym dla nas rynkiem jest Francja, także dzięki tamtejszej, ambitnej polityce rządowej, wspierającej i promującej wykorzystywanie drewna jako budulca. W ostatnim czasie przejęliśmy 35% udziałów w jednej z tamtejszych firm, specjalizujących się w obróbce drewna.
 

Innym przykład proekologicznych działań, jakie przytacza CEO koncernu, jest podpisana niedawno umowa z firmą Northvolt, dotycząca wspólnych prac nad stworzeniem baterii, bazujących na surowcach drzewnych. Zastosowanie znajdzie tu opracowany przez Stora Enso materiał anodowy Lignode, do produkcji którego wykorzystywana jest lignina pochodząca ze skandynawskich upraw leśnych, należących do firmy.

- Nawiązaliśmy też współpracę ze szwedzką firmą Modvion, by razem stworzyć wykonane z drewna wieże turbin wiatracznych o wysokości ponad 100 metrów. Jej celem jest zredukowanie śladu węglowego ,generowanego przez obecnie stosowane elementy tego typu wykonane ze stali. Wydaje się, że z punktu widzenia zmian klimatycznych produkcja energii odnawialnej przy użyciu odnawialnych materiałów konstrukcyjnych to ogromna korzyść dla środowiska.

 

Prognozy na 2. połowę 2022 roku

Stora Enso podkreśla, że jej działania – zarówno w perspektywie krótko - jak i długoterminowej – są determinowane przez globalne megatrendy: rosnącą świadomość ekologiczną, przyspieszenie działań w walce ze zmianami klimatycznymi oraz postępującą digitalizację. Firma jest jednocześnie świadoma obecnych zawirowań rynkowych i panującej niepewności, związanych z ryzykiem geopolitycznym, szybko zmieniającym się otoczeniem makroekonomicznym, presją inflacyjną, problemami logistycznymi, dostępnością materiałów oraz obostrzeniami pandemicznymi. By im sprostać, podejmuje niezbędne działania w zakresie polityki cenowej, logistyki, dostępu do zasobów surowcowych oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa.
W kontekście 2. półrocza Stora Enso podkreśla stabilny popyt na wszystkie jej produkty. Firma podtrzymuje też swoją zaktualizowaną prognozę całorocznego wyniku, zaanonsowaną w czerwcu br. 
 
- Nasze decyzje bazują na kluczowych wytycznych: robić to, co jest korzystne dla ludzi i dla całej planety poprzez sukcesywne zastępowanie surowców kopalnych materiałami odnawialnymi. Deklarujemy gotowość do dalszego wspierania naszych klientów w realizacji ich proekologicznej polityki, zakładającej 100% przyjazność dla środowiska i zgodność z zasadami GOZ. W długookresowej perspektywie przyniesie to również dodatkową wartość wszystkim naszym akcjonariuszom i udziałowcom. Jesteśmy zdeterminowani, by zbudować właściwy ekosystem uwzględniający naszych klientów, partnerów a także konsumentów, pozwalający na realizowanie zrównoważonych i zyskownych wzrostów – podsumowuje Annica Bresky.  
 
Źródło: Stora Enso