Wyniki Stora Enso za 1. kwartał 2024

14/05/2024
Wyniki Stora Enso za 1. kwartał 2024
Stora Enso poinformowała o wynikach za 1. kwartał 2024 roku. Firma osiągnęła w nim przychody ze sprzedaży w wysokości 2,164 mld euro, co oznacza spadek – w ujęciu rok do roku – o 20%.

Skorygowana wartość zysku operacyjnego EBIT wyniosła w ww. okresie 156 mln euro (przy 234 mln euro przed rokiem), natomiast marża zysku operacyjnego EBIT spadła do 7,2% (z 8,6% w 1. kwartale 2023). Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej zamknęły się kwotą 269 mln euro (przy 254 mln euro przed rokiem). Firma odnotowała też wzrost długu netto, głównie za sprawą realizowanej inwestycji w zakładach w Oulu, gdzie budowana jest nowa linia do produkcji tektury. Projekt ten przebiega zgodnie z planem, start linii zaplanowany jest na połowę 2025 roku, a pełne moce produkcyjne ma ona osiągnąć w roku 2027. Pomimo – jak podkreślano podczas konferencji prasowej dla mediów i analityków biznesowych – wciąż niesprzyjających warunków rynkowych, kierownictwo Stora Enso zakłada, że prognozowany, skorygowany zysk operacyjny EBIT za cały rok bieżący będzie wyższy od ubiegłorocznego.

- Silne finanse i równowaga w bilansie są kluczowe dla naszej przyszłości – podkreśla w komunikacie do inwestorów i akcjonariuszy Hans Sohlström, CEO i prezes Stora Enso. – Stosunek długu do skorygowanego zysku EBITDA wyniósł w 1. kwartale 4.0. Zdajemy sobie sprawę, że jest to wskaźnik wyższy od przyjętego przez nas 2.0, więc stale czynimy kroki w kierunku efektywnego zarządzania naszym długiem, tak by wspomniany wskaźnik przywrócić do wymaganego poziomu. Pomimo zmagania się ze słabą koniunkturą rynkową i realizowanych inwestycji o strategicznym charakterze, byliśmy w stanie poprawić nasze przepływy gotówkowe poprzez zredukowanie kapitału obrotowego. Zmniejszył się on o 551 mln euro w porównaniu z ubiegłym rokiem. Naszym celem jest uwalnianie kapitału poprzez odpowiednie zarządzanie kapitałem obrotowym i jego wydzielanie, co ma skutkować dalszą redukcją długu i zwiększeniem płynności.
 

Program poprawy zyskowności

Hans Sohlström wskazał, że wyniki osiągnięte przez Stora Enso w roku ubiegłym wskazały jeszcze większą potrzebę dalszej poprawy efektywności, decyzyjności i koncentracji na kluczowych obszarach biznesowych:
- W tym celu zainicjowaliśmy w tym roku program poprawy zyskowności, który ma wzmocnić – w perspektywie długookresowej – naszą konkurencyjność i zapewnić równowagę finansową. Miło mi poinformować, że jego wdrażanie przebiega bardzo dobrze, co pozwala zwiększyć potencjalną poprawę rocznego skorygowanego zysku EBIT do poziomu 120 mln euro ze wstępnie zakładanych 80 mln euro. Jesteśmy bardzo zżyci z naszymi pracownikami, jednak wspomniany program może skutkować redukcją zatrudnienia o ok. 1000 stanowisk. Zwolnienia są zawsze ostatecznością, ale w tym przypadku wydają się konieczne, by poprawić wyniki finansowe firmy.
 

Nowy model operacyjny

Kolejnym krokiem ku poprawie wydajności podjętym przez Stora Enso było wprowadzenie nowego, zdecentralizowanego modelu operacyjnego i zmiany organizacyjne w ramach całej grupy.

- Budujemy tym samym kulturę biznesową, opartą na wskazywaniu ambitnych celów ora możliwościach dostosowania się do zmian, analityce i odpowiedzialności. Jest to związane z naszymi oczekiwaniami jako pracodawcy, ale też - z uwagi na korzyści dla naszych klientów i akcjonariuszy. Nasze wyniki sprzedażowe i operacyjne już wkrótce będą czerpać z wdrażanego podejścia typu lean, gdzie odpowiedzialność za wynik końcowy jest rozdzielona między oddziałami i jednostkami biznesowymi, by poprawić decyzyjność – podkreślał CEP firmy Stora Enso.

 

Strategiczne inwestycje z myślą o lepszej przyszłości

- Nasze działania, zmierzające do poprawy zyskowności, związane są także z bardziej efektywnym pozyskiwaniem źródeł surowcowych, wydajniejszą produkcją i sprzedażą – kontynuuje Hans Sohlström. – Inne ważne inicjatywy to pozyskiwanie kapitału, w tym obrotowego; wdrażanie odpowiednich strategii i ich realizacja; oraz lokowanie właściwych ludzi na odpowiednich stanowiskach. Przejęcie De Jong Packaging Group i realizowana inwestycja w zakładach w Oulu także wspierają naszą długoterminową strategię, która zakłada dalsze zwiększanie udziałów Stora Enso na rynku odnawialnych i cyrkularnych rozwiązań opakowaniowych. Mają one bowiem w oczach naszych klientów coraz większą wartość.
 

Prognozy rynkowe na 2024 rok

Stora Enso oczekuje stopniowej poprawy warunków rynkowych wraz z upływem roku. Prognozy jej kierownictwa zakładają zwiększenie popytu na tekturę litą do opakowań jednostkowych, wyższe zapotrzebowanie na celulozę i poprawę sytuacji cenowej.
- Jednak, z uwagi na wyższe koszty związane z okresowymi przeglądami i pracami konserwacyjnymi w naszych zakładach oraz z uwagi na strajki w Finlandii, w 2. kwartale br. spodziewamy się ich negatywnego wpływu na zyskowność. Na uwagę zasługuje niższy – w ujęciu ogólnym –  wpływ inflacji, ale z drugiej strony – rosną ceny drewna, zwłaszcza na rynku fińskim, co będzie kolejnym wyzwaniem w kontekście naszej zyskowności w 2024 roku. Ciągła niepewność rynkowa, w postaci wysokiej inflacji, zmiany w popycie i w cenach, jak też zjawiska zewnętrzne, mogą utrzymywać się przez cały bieżący rok, wpływając na naszą zyskowność.
 

Packaging Materials

Podsumowując 1. kwartał br., Stora Enso wskazuje na stabilizację rynku materiałów opakowaniowych i poprawę wolumenu zamówień. Jednak, jak dodaje firma, słabość rynku w ujęciu makroekonomicznym, w tym spowolnienie w sprzedaży detalicznej, wpływają na tempo w jakim następuje odbicie rynkowe. Zdaniem Stora Enso popyt na rynku tektury litej na opakowania jednostkowe wykazuje oznaki stabilności a nawet poprawy, zwłaszcza w obszarze opakowań na napoje. Firma oczekuje jego dalszej poprawy, zwłaszcza w kontekście tektury typu kraftliner i testliner. Stora Enso wskazuje też na zaanonsowane podwyżki na rynku tektury falistej na opakowania zbiorcze. Z kolei w przypadku tektury z recyklingu, zapotrzebowanie jest wyższe, niemniej niższe od oczekiwanego. 
 

Packaging Solutions

Dział rozwiązań opakowaniowych oczekuje w 2. kwartale większego, sekwencyjnego zwiększania popytu na oferowane przez niego produkty. To – jak podaje firma – efekt związanej z nimi sezonowości w popycie. Jednak wyzwaniem wciąż pozostaje tu nadmiar mocy produkcyjnych, zwłaszcza w Europie Wschodniej. Wpływ na działalność Packaging Solutions będą też - zdaniem Stora Enso - mieć rosnące ceny tektury falistej na opakowania zbiorcze.
 

Biomaterials

Stora Enso oczekuje wzrostu popytu na biosurowce w Europie wraz z postępującym kryzysem w regionie Morza Czerwonego, na którym – jak podkreśla – korzystają producenci kartonu i papieru ze Starego Kontynentu. Jednak, jak dodaje firma, nowe moce wytwórcze powstałe na tym rynku mogą mieć wpływ na jego kondycję w kolejnych kwartałach.
 

Wood Products

Dział Wood Products wciąż mierzy się z wyzwaniami takimi jak niski popyt, ceny, wolumeny i wysokie ceny drewna. Stora Enso oczekuje tu sezonowej poprawy popytu w obszarze klasycznego drewna tartacznego w 2. kwartale. Nie dostrzega jednak oznak poprawy na rynku budowlanym.
 

Forest

Dział Forest spodziewa się stopniowych wzrostów w zakresie zapotrzebowania na drewno. Jednak, jak dodaje Stora Enso, rynek wciąż będzie trudny w Finlandii, Szwecji i krajach bałtyckich. Firma spodziewa się w 2024 roku dalszego wzrostu cen drewna w pierwszych dwóch wymienionych krajach.
 
- Pomimo wyzwań o charakterze krótkoterminowym, jesteśmy przekonani o naszych zdolnościach do koncentracji działań na obszarach, które mają zapewnić nam zyski w perspektywie długoterminowej: rynkach zrównoważonych opakowań, budowlanym (bazującym na drewnie) oraz innowacji biomateriałowych. Na zakończenie miło mi zakomunikować, że wracamy na właściwą ścieżkę finansową, co pozwala prognozować skorygowany zysk EBIT za rok bieżący na poziomie wyższym od ubiegłorocznego, gdy wyniósł on 342 mln euro. Jesteśmy przekonani, że nasze działania pozwolą zbudować bardziej zyskowną, konkurencyjną i wartościową Stora Enso – podsumowuje Hans Sohlström.