Karton

Karton to potoczne określenie tektury wielowarstwowej.

Karton to potoczne określenie tektury wielowarstwowej.