Regulamin

REGULAMIN

Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego RynekPapierniczy.pl znajdującego się pod adresem www.rynekpapierniczy.pl.

A. DEFINICJE

Administrator  – firma Optima IT Paulina Rymanowska z siedzibą w Toruniu przy ul. Jana Mohna 67C/42, kod pocztowy 87-100, NIP 5562470417.

RynekPapierniczy.pl – internetowa platforma informacyjno-biznesowa dla firm.

Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu RynekPapierniczy.pl.

Firma – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej,

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administaratora.

B. WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG

Dla prawidłowego korzystania z usług serwisu niezbędne jest połączenie z Internetem, przeglądarka internetowa Mozilla Firefox 27.0.1 lub inna kompatybilna obsługująca język JavaScript, pliki Cookies oraz Macromedia FlashPlayer.

C. REJESTRACJA

1. Rejestracja i korzystanie z portalu RynekPapierniczy.pl, za wyjątkiem usług reklamowych opisanych w dziale Reklama, są bezpłatne.

2. Rejestracja jest przeznaczona wyłącznie dla Firm.

3. Dokonując rejestracji Firma wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji, a w szczególności informacji handlowych wysyłanych drogą elektroniczną przez portal RynekPapierniczy.pl godnie z Ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144. poz. 1204 z późn. zm.).

4. Firma ma prawo do wycofania powyższej zgody w każdym czasie poprzez kliknięcie w odpowiedni link umieszczany w wiadomościach e-mail lub zgłoszenie wysłane na adres kontakt@rynekpapierniczy.pl.

5. Zarejestrowana Firma ma prawo do modyfikacji lub usunięcia swojego konta.

5. Administrator portalu RynekPapierniczy.pl może jednostronnie i bez ostrzeżenia usunąć adresy e-mail Frimy w dowolnym czasie.

6. Zatwierdzając formularz rejestracyjny Firma akceptuje wszystkie punkty niniejszego Regulaminu.

D. PRAWA AUTORSKIE

 1. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich elementów graficznych, rozwiązań technicznych i innych elementów portalu jak kod HTML, arkusze CSS, skrypty JavaScript, przysługują portalowi RynekPapierniczy.pl .
 2.  Wszystkie przekazane przez Użytkownika portalu do publikacji materiały stanowią jego własność i podlegają ochronie prawnej. Zabrania się ich udostępniania osobom trzecim, kopiowania, powielania oraz wykorzystywania w celach innych niż informacyjne i na własny użytek bez uprzedniej zgody portalu RynekPapierniczy.pl.
 3. Użytkownik ma prawo przesyłania portalowi RynekPapierniczy.pl na adres kontakt@rynekpapierniczy.pl wszelkich informacji o brakujących lub błędnych danych Firm publikowanych na łamach portalu.
 4. Użytkownikowi korzystającemu z portalu RynekPapierniczy.pl zabrania się pobierania do wtórnego wykorzystywania w jakimkolwiek celu całości lub części bazy danych portalu RynekPapierniczy.pl.

E. OPŁATY

 1. Korzystanie z portalu  RynekPapierniczy.pl jest dobrowolne.
 2. Wszelkie usługi, poza wymienionymi w dziale Reklama, są bezpłatne.
 3. Usługi płatne są wyraźnie oznaczone na stronach portalu RynekPapieniczy.pl.

F. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. RynekPapierniczy.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści i zdjęcia umieszczane w portalu, a także za utratę danych spowodowaną działalnością osób trzecich lub awarią urządzeń elektronicznych.
 2. RynekPapierniczy.pl zastrzega sobie prawo do decyzji o tym, czy dane treści będą publikowane.
 3. RynekPapierniczy.pl nie ponosi odpowiedzialności za cenę, rodzaj, jakość, bezpieczeństwo oraz wartość usług lub towaru oferowanego przez Użytkownika w konsekwencji skorzystania z jej oferty. Sytuacja, o której mowa w zd. 1 dotyczy także odmowy dostarczenia Użytkownikowi towaru przez Użytkownika oraz odmowy wykonania usług.
 4. RynekPapierniczy.pl nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych pomiędzy Użytkownikami. Wszelkie nieporozumienia powinny być rozwiązywane pomiędzy zainteresowanymi stronami bez angażowania serwisu internetowego RynekPapierniczy.pl w jakiekolwiek czynności prawne związane ze sporami.
 5. RynekPapierniczy.pl nie bierze żadnej odpowiedzialności za brak dostępu do portalu wywołany awariami, przerwami technicznymi, przerwami w świadczeniu usług dostawców internetowych, utratą danych lub wskutek działań siły wyższej.
 6. RynekPapierniczy.pl nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie kont pocztowych Użytkowników. Użytkownicy zobowiązani są do posługiwania się prawidłowym i aktualnym adresem e-mail w trakcie korespondencji z portalem RynekPapierniczy.pl.
 7.  Zabrania się jakichkolwiek działań potencjalnie lub faktycznie utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe działanie portalu. Zdanie poprzedzające stosuje się odpowiednio w przypadkach działania faktycznie lub potencjalnie na szkodę portalu RynekPapierniczy.pl, w szczególności negatywnego wpływu na wizerunek portalu lub dobre imię Administratora. W przypadku takiego postępowania po stronie Użytkownika, RynekPapierniczy.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań zmierzających do naprawienia zaistniałej szkody.
 8. Na stronach portalu RynekPapierniczy.pl zabrania się publikowania treści o charakterze bezprawnym, informacji nieprawdziwych czy wulgarnych oraz działania na szkodę innych Użytkowników.
 9. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

G. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy Użytkownik obowiązany jest korzystać z portalu RynekPapierniczy.pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej oraz niniejszym Regulaminem.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej aktów prawnych, a wszelkie spory wynikające z Usług świadczonych na podstawie Regulaminu strony poddają jurysdykcji właściwych sądów polskich.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.

4.  Regulamin może być w każdym czasie jednostronnie zmieniony przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania go na stronie internetowej portalu. Każdy Użytkownik w momencie logowania się w portalu RynekPapierniczy.pl zostanie powiadomiony o takiej zmianie, w przypadku odmowy akceptacji nowych warunków przez Użytkownika umowa pomiędzy nim a portalem wygasa.

5. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje go w całości.

Data publikacji: 03 stycznia 2013