Restrukturyzacja w Stora Enso obejmie m.in. zakład w Ostrołęce

20/06/2023
Restrukturyzacja w Stora Enso obejmie m.in. zakład w Ostrołęce

Stora Enso poinformowała o planowanych działaniach restrukturyzacyjnych, mających wzmocnić konkurencyjność całej grupy w długiej perspektywie czasowej, poprawić zyskowność i skoncentrować alokację kapitału na strategicznych obszarach rynku. Kierownictwo koncernu zdecydowało też o podjęciu kolejnych kroków zmierzających do dalszej decentralizacji modelu operacyjnego. Zakłada on zwiększoną koncentrację na kliencie i prowadzonym biznesie oraz redukcję kosztów. Zdaniem firmy planowane działania restrukturyzacyjne, wraz z zapoczątkowanymi wcześniej negocjacjami pracowniczymi w ramach działu Packaging Materials, mogą spowodować redukcję zatrudnienia o ok. 1150 stanowisk.

Planowane działania

Stora Enso planuje całkowite zamknięcie celulozowni Sunila w Finlandii, a także zakładu produkującego papiery do tektury falistej – De Hoop w Holandii, jedną z linii wytwarzających papiery do tektury falistej w Ostrołęce i tartak Näpi w Estonii. Ww. działania wiązałyby się w sumie z redukcją zatrudnienia o ok. 600 etatów.

Jednocześnie Stora Enso rozpocznie negocjacje związane z planowaną redukcją zatrudnienia wśród pracowników biurowych, zatrudnionych w różnych działach grupy. Negocjacje obejmą ok. 1300 osób, a zakładana redukcja ma tu wynieść ok. 300 etatów.

W ostatnim czasie Stora Enso zakończyła większość negocjacji związanych ze zmianami zatrudnienia w dziale Packaging Materials. Tu redukcja wyniesie ok. 250 etatów, głównie w obszarze funkcji zarządczych i wspierających.

Stora Enso zakłada, że planowane działania restrukturyzacyjne obniżą jej roczne przychody ze sprzedaży o ok. 380 mln euro (bazując na wynikach za 2022 rok). Jednocześnie kierownictwo firmy oczekuje, że zysk operacyjny EBIT w skali roku zwiększy się w ich wyniku o ok. 110 mln euro. W wynikach za 2. kwartał br. Stora Enso uwzględni ok. 130 mln euro jako bezgotówkową utratę wartości aktywów związaną z planowanymi zamknięciami oraz ok. 60 mln euro na poczet potencjalnych odpraw i wydatków restrukturyzacyjnych – jako czynnik wpływający na porównywalność.

- Wszystkie te działania są oczywiście bardzo trudne i nie byłyby wdrażane bez absolutnej konieczności zabezpieczenia naszej długookresowej konkurencyjności. Znajdujemy się w krytycznym momencie naszego strategicznego rozwoju, więc – by wzmocnić pozycję rynkową - konieczne jest skupienie się na alokacji kapitału i dalszej decentralizacji. Oznacza to niestety, że aktywa dla których rentowność stanowi największe wyzwanie, będą musiały zostać zamknięte, przy jednoczesnym usprawnieniu działań całej organizacji. Dzięki tym działaniom będziemy w stanie kontynuować nasze strategiczne wzrosty z poziomu bardziej odpornej i efektywnej kosztowo platformy biznesowej, lepiej wyposażonej w kontekście odpowiedzi na długookresowy, rosnący popyt na produkty odnawialne, oferowane przez Stora Enso - mówi Annica Bresky, prezes i dyrektor generalny Stora Enso.

Firma dodaje, że do czasu zakończenia negocjacji pracowniczych, przebiegających zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi, nie zostaną podjęte żadne decyzje odnośnie zamknięcia w poszczególnych jednostkach i redukcji tamtejszego zatrudnienia. Stora Enso zapewnia jednocześnie o chęci ścisłej współpracy, uwzględniającej pozostałe zakłady należące do firmy, jej udziałowców oraz lokalną społeczność w kontekście znalezienia nowych miejsc pracy dla osób dotkniętych potencjalną redukcją zatrudnienia, jak też ich przeszkolenia z myślą o ewentualnych, nowych stanowiskach. 

Dział Packaging Materials: plany restrukturyzacji

W konsekwencji nadwyżki mocy produkcyjnych na europejskim rynku papierów do tektury falistej, Stora Enso planuje całkowite zamknięcie obu wytwarzających je linii w zakładach De Hoop (Holandia) i jednej z czterej tego typu linii działających w zakładach w Ostrołęce. Oczekuje się, że działania te poprawią równowagę rynkową w kontekście wolumenu ww. asortymentu i przyniosą korzyść dla Stora Enso w postaci dostaw z większych i bardziej wydajnych kosztowo lokalizacji. 

Zakład De Hoop jest częścią grupy De Jong Packaging, przejętej przez Stora Enso w 2023 roku. Zatrudnia ok. 185 osób, a jego roczne moce wytwórcze wynoszą 380 tys. ton papierów do tektury falistej, jak też papierów do wytwarzania tektur typu plasterboard liner i honeycomb liner. Z kolei roczne moce produkcyjne planowanej do zamknięcia linii w Ostrołęce wynoszą 120 tys. ton pochodzących z recyklingu papierów do tektury falistej. W tym przypadku negocjacje pracownicze obejmą ok. 50 osób.

- Stora Enso planuje działania restrukturyzacyjne w celu długoterminowej poprawy konkurencyjności i wzrostu rentowności. Jest to spowodowane spadkiem popytu i obniżeniem cen papieru, które są widoczne od roku, a szczególnie w dwóch ostatnich kwartałach. Restrukturyzacja obejmie również zakład w Ostrołęce, w części należącej do dywizji Packaging Materials. Firma planuje zamknięcie maszyny papierniczej MP4 w terminie do końca tego roku. Decyzja została ogłoszona 15 czerwca, w pakiecie z innymi działaniami restrukturyzacyjnymi Grupy, takimi jak zamknięcie celulozowni w Sunili (Finlandia), holenderskiego zakładu w De Hoop oraz tartaku w Estonii. Rozpoczęcie negocjacji ze stroną społeczną w Ostrołęce nastąpiło 19-go czerwca. Zgodnie z przepisami, żadne działania nie zostaną podjęte przed ich zakończeniem. Rozmowy bezpośrednio dotyczą około 50 osób pracujących na MP4 oraz 30 w pozostałych obszarach Stora Enso Poland S.A. Firma dołoży wszelkich starań i będzie wspierać pracowników objętych restrukturyzacją w zakresie szkoleń i ponownego zatrudnienia - komentuje Marcin Burzyński, dyrektor zakładu Stora Enso w Ostrołęce.

Stora Enso podkreśla, że w obu przypadkach linie produkcyjne przestały być konkurencyjne w kontekście nowego otoczenia rynkowego. Firma jednocześnie deklaruje obsługę swoich klientów z segmentu tektury falistej przez jej inne zakłady produkcyjne. Z uwagi na wspomniane negocjacje pracownicze, przewidywane zamknięcie w przypadku obu lokalizacji miałoby nastąpić w 4. kwartale br. 

Aby poprawić strukturę kosztów i wydajność działań, w ramach działu Packaging Materials ma miejsce weryfikacja stanowisk zarządczych i wspierających. Większość negocjacji pracowniczych z nią związanych już się zakończyła, skutkiem czego będzie redukcja ok. 250 etatów w latach 2023-2024.

Dział Biomaterials: planowane zakończenie produkcji celulozy w zakładach Sunila (Finlandia)

Stora Enso rozpocznie negocjacje pracownicze z osobami zatrudnionymi w zakładach Sunila w związku z planowanym, całkowitym zakończeniem realizowanej tu produkcji celulozy i ekstrakcji ligniny. Firma podkreśla, że fiński rynek drzewny został w strukturalny sposób dotknięty ograniczeniami w dostawach drewna, m.in. za sprawą zatrzymania importu z Rosji. W nowych warunkach, które oznaczają znacząco wyższe koszty pozyskania drewna, zakład Sunila przestał być konkurencyjny kosztowo.

Jego obecne moce wytwórcze wynoszą 375 tys. ton celulozy długowłóknistej, fabryka zatrudnia ok. 270 osób. Planowane zamknięcie miałoby nastąpić w 2. połowie br. i dotknąć ok. 250 pracowników. Oznacza to jednocześnie zmniejszenie się potencjału wytwórczego Stora Enso w obszarze celulozy o ok. 13%.

Firma dodaje, że jej strategia względem dalszego rozwijania i udoskonalania innowacyjnych biosurowców pozostaje niezmieniona. W zakładzie Sunila nadal będzie działać pilotażowa fabryka materiałów do proekologicznych baterii bazujących na niekopalnym węglu. Z kolei w zakładach celulozowych Skutskär (Szwecja) zainicjowano studium wykonalności w kontekście możliwości realizowania tu ekstrakcji ligniny. Stora Enso nadal poszukuje innych alternatywnych źródeł, także wdrażając różne inicjatywy partnerskie, by w długiej perspektywie zabezpieczyć podaż ligniny. Jednocześnie poszukiwane są konkurencyjne rynkowo lokalizacje z myślą o komercjalizacji materiału Lignode – bazującego na drewnie biosurowca wykorzystywanego w bateriach i akumulatorach.

Dział Packaging Materials przeprowadził również przegląd swoich funkcji zarządczych i pomocniczych w celu poprawy kosztów i wydajności. Większość negocjacji w sprawie zmian została zakończona, co skutkuje redukcją około 250 stanowisk w latach 2023-2024.

Dział Wood Products: planowane zamknięcie tartaku w Näpi (Estonia)

Kolejnym planowanym działaniem restrukturyzacyjnym jest całkowite zamknięcie tartaku Näpi w Estonii – tu powodem jest zmniejszona w długiej perspektywie czasowej dostępność surowców, zwiększone koszty związane z pozyskaniem drewna i niska zyskowność fabryki. Stora Enso planuje poprawę konkurencyjności całego swojego biznesu produktów drzewnych poprzez koncentrację na tartakach oferujących strategiczne możliwości wzrostu. 

Roczne mocy wytwórcze zakładu Näpi wynoszą ok. 50 tys. m3 drewna tartacznego, 180 tys. m3 przetworzonych wyrobów drzewnych oraz 25 tys. ton peletu. Planowane zamknięcie miałoby nastąpić w 4. kwartale br. i dotknąć bezpośrednio 100 pracowników zatrudnionych przez firmę w Estonii. 

Negocjacje pracownicze w obszarach funkcyjnych grupy

Stora Enso nadal wdraża przyjęty model decentralizacji swoich działań operacyjnych, który ma wpłynąć na jeszcze większą koncentrację na obsłudze klientów i prowadzonym biznesie, jak też zwiększyć odpowiedzialność w ramach poszczególnych działów. W tym celu firma rozpocznie negocjacje pracownicze mające usprawnić organizację całej grupy, ze szczególnym uwzględnieniem koncentracji na biznesie i redukcją kosztów ogólnych. Negocjacje obejmą ok. 1300 pracowników funkcyjnych, w efekcie czego ma nastąpić redukcja ok. 300 stanowisk w europejskich biurach firmy.

Fot.: Stora Enso

Kategoria: