Wyniki finansowe Stora Enso za 3. kwartał 2023

30/10/2023
Wyniki  finansowe Stora Enso za 3. kwartał 2023
Stora Enso podała wyniki finansowe za 3. kwartał 2023 r. i za pierwszych dziewięć miesięcy br. wskazując podejmowane przez kierownictwo koncernu działania. Mają one poprawić rentowność i optymalne lokowanie zasobów kapitałowych.

Od 18 września funkcję CEO i prezesa Stora Enso pełni Hans Sohlström, który miał okazję – po raz pierwszy w nowej roli – wziąć udział w konferencji prasowej dla mediów i akcjonariuszy, podczas której poinformowano o rezultatach finansowych oraz realizowanych w związku z tym od pewnego czasu działaniach restrukturyzacyjnych. Firma zamknęła kilka jednostek produkcyjnych, redukowana jest też liczba pracowników funkcyjnych w ramach grupy – jak podano podczas konferencji, pozostałe negocjacje pracownicze mają zostać sfinalizowane przed końcem br. Kierownictwo Stora Enso oczekuje, że podjęte przez koncern działania restrukturyzacyjne przyniosą zwiększenie zysku operacyjnego EBIT o ok. 110 mln rocznie. W celu poprawy rentowności firma podejmuje też szereg nowych inicjatyw inwestycyjnych. Jedną z nich jest budowa – w zakładach w Oulu (Finlandia) – nowej linii produkcyjnej, wytwarzającej tekturę litą do opakowań jednostkowych. Cały proces przebiega zgodnie z planem, a start produkcji zaplanowano tu na 2025 rok. Kierownictwo koncernu podtrzymuje wcześniejsze prognozy odnośnie całorocznego zysku operacyjnego EBIT, który będzie znacząco niższy od tego osiągniętego w roku ubiegłym. 

- Pełniąc od niedawna obowiązki CEO, będę się koncentrował na poprawie zyskowności całego koncernu i generowaniu wartości dodanej dla naszych udziałowców – napisał Hans Sohlström w komunikacie do akcjonariuszy i inwestorów. – Z dumą objąłem stanowisko prezesa w firmie, będącej na froncie działań realizujących w praktyce zasady zrównoważonego rozwoju w branży leśnej. Chcę tu bazować na wcześniejszej, wytężonej pracy wykonanej przez moich poprzedników. Przez minione dwa lata byłem członkiem rady nadzorczej Stora Enso, więc mam wgląd w jej bieżące funkcjonowanie, realizowane działania operacyjne i strategię biznesową. Jestem pasjonatem biogospodarki, więc dostrzegam ogromny potencjał tkwiący w produktach bazujących na drewnie, w kontekście wartości dodanej, jaką mogą stanowić dla naszych klientów, udziałowców i całych społeczności. Aby potwierdzić moje osobiste przekonanie do ścieżki rozwoju wybranej przez Stora Enso i zademonstrować pełne w nią zaangażowanie, w pierwszym tygodniu pełnienia obowiązków CEO zainwestowałem osobiście w akcje naszej spółki 1 mln euro.

Trudny kwartał, trudny rok

- Sytuacja na rynku jest wciąż bardzo wymagająca, więc mierzymy się wciąż z wieloma wyzwaniami – kontynuuje Hans Sohlström. – Po dwóch bardzo dobrych latach 2021-2022 nasze wyniki finansowe szybko spadły do historycznie niskiego poziomu. W 3. kwartale br. przychody ze sprzedaż zrealizowane przez Stora Enso obniżyły się – w ujęciu rok do roku – o 28%, natomiast nasz zysk operacyjny EBIT spadł o 96%. To w dużej mierze efekt trudnego otoczenia makroekonomicznego, którym musimy obecnie nawigować, łagodzić jego skutki i dostosowywać się do istniejącej sytuacji.

Stora Enso zrealizowała w 3. kwartale br. sprzedaż w wysokości 2,127 mld euro (2,963 mld euro przed rokiem), a zysk operacyjny EBIT wyniósł w omawianym okresie 21 mln euro (przy 527 mln euro w 3. kwartale 2022). Marża zysku operacyjnego EBIT wyniosła 1.0% (17,8% przed rokiem), zaś przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej zamknęły się kwotą 231 mln euro (639 mln euro rok wcześniej). Po uwzględnieniu wydatków inwestycyjnych, ich wartość wyniosła 38 mln euro. 

Wskaźnik długu do zysku operacyjnego EBITDA za ostatnich 12 miesięcy wyniósł 2,4. Celem firmy jest jego utrzymanie na poziomie nie przekraczającym 2,0. Zysk ROCE (z wyłączeniem działu Forest) za minionych 12 miesięcy spadł do poziomu 4,7%. 
Sprzedaż Stora Enso zrealizowana w pierwszych trzech kwartałach 2023 r. wyniosła 7,222 mld euro, zysk operacyjny EBIT osiągnął poziom 292 mln euro, zaś zysk operacyjny IFRS zamknął się kwotą 4 mln euro. 

- Zgodnie z naszymi wcześniejszymi prognozami, wyniki osiągnięte w 3. kwartale są wysoce niesatysfakcjonujące – kontynuuje Hans Sohlström. – Mieliśmy w nim do czynienia z pogarszającymi się warunkami rynkowymi i presją cenową, wpływającą na wszystkie obszary naszej działalności, w tym niezwykle istotny biznes opakowaniowy. Globalny popyt na celulozę pozostaje niski, a jej podaż – wysoka. Inflacja i wysokie stopy procentowe negatywnie oddziałują na rynek budowlany, wpływając na portfolio naszych rozwiązań, skierowanych do tego segmentu. Koszty zmienne spadły wprawdzie w 3. kwartale z poziomów szczytowych, ale nadal są wysokie w kontekście historycznym, co jest odczuwalne zwłaszcza w kontekście wciąż trudnej dostępności drewna. Wobec powyższego nie przewidujemy znaczącej poprawy popytu rynkowego ani poziomu zapasów na koniec roku.
 

Strategiczne inicjatywy – zgodnie z planem

Niejako wyprzedzając obecną sytuację rynkową, Stora Enso już jakiś czas temu zrealizowała szereg inicjatyw inwestycyjnych, mających – w perspektywie długookresowej – w pozytywny sposób wpływać na strukturę jej portfolio i zyskowność. Do części z nich Hans Sohlström nawiązał podczas konferencji prasowej i w specjalnym komunikacie:

- Nasze strategiczne inicjatywy przebiegają zgodnie z planem. Przeznaczyliśmy w sumie ok. 2 mln euro na dwa znaczące projekty, mające przyspieszyć nasze przyszłe wzrosty: przejęcie na początku tego roku holenderskiej spółki De Jong Packaging Group oraz konwersję jednej z linii papierniczych w zakładach w Oulu z myślą o produkcji tektury litej do opakowań jednostkowych. Obie te inicjatywy znacząco wzmocnią naszą pozycję w niezwykle atrakcyjnych obszarach zrównoważonych, odnawialnych i odzyskiwalnych opakowań i materiałów do ich produkcji. Jednak, w perspektywie krótkookresowej tworzą one presję na nasze przepływy gotówkowe i wynik finansowy, zwłaszcza wobec tak wymagającego otoczenia rynkowego.

Działania restrukturyzacyjne

Jak poinformowano podczas konferencji prasowej, większość zaplanowanych na 3. kwartał br. działań restrukturyzacyjnych, mających poprawić konkurencyjność Stora Enso w perspektywie długookresowej, została zrealizowana.

- Obecnie koncentrujemy się na generowaniu zysków i utrzymaniu przepływów gotówkowych na odpowiednim poziomie – pisze Hans Sohlström. – Kluczowymi priorytetami pozostają dla nas: zadowalający wynik sprzedażowy i operacyjny, konkurencyjność i wartość, jaką możemy zapewnić udziałowcom. Z tego też względu ważnymi czynnikami wpływającymi na nasze dalsze sukcesy będą: optymalizacja portfolio, wydzielenie jednostek niestanowiących naszego trzonu biznesowego oraz redukcja kompleksowości działań. Musimy wznieść na jeszcze wyższy poziom ekonomię skali, zwiększyć synergię działań i w jeszcze większym stopniu wdrażać dobre praktyki w całej grupie. Dzięki tym procesom uda nam się stworzyć dodatkową wartość w odniesieniu do klientów, dostawców i udziałowców. Mamy odpowiednie fundamenty i możliwości, aby sprostać obecnym wyzwaniom i osiągnąć zamierzone cele długoterminowe. Daje mi to pewność siebie w kontekście naszej przyszłości.

Prognozy rynkowe

W kontekście ostatniego kwartału br., ale też nadchodzącego roku 2024, Stora Enso stoi u progu niezbyt optymistycznych prognoz rynkowych. Firma przewiduje, że na jej wyniki i działalność wciąż będą miały wpływ słaba koniunktura w skali globalnej i wysoka inflacja. Kierownictwo Stora Enso zakłada, że sytuacja nie ulegnie poprawie w 4. kwartale br., który będzie swego rodzaju kontynuacją wcześniejszych, pełnych wyzwań trzech miesięcy, gdy niski popyt i ceny wpłynęły na większość segmentów, w których firma jest obecna. Jednak, co również podkreślał nowy CEO, większość kosztów zmiennych spadła z poziomów szczytowych, poza drewnem, w przypadku którego wciąż pozostają wysokie. 

Firma dodaje, że obecne warunki makroekonomiczne i rynkowe stanowią poważne wyzwanie dla Stora Enso, zwłaszcza dla działów Packaging Materials i Wood Products. Stora Enso wskazuje, że oba te segmenty rynkowe cierpią z powodu niskiego zapotrzebowania rynkowego, cen i dostarczanych wolumenów. Na popyt na ofertę obu ww. działów wpływają też słabe prognozy w odniesieniu do segmentów handlu detalicznego i branży budowlanej. Z drugiej strony – jak podano w komunikacie prasowym – oczekuje się poprawy koniunktury na rynkach obsługiwanych przez działy Packaging Materials i Biomaterials. W obu przypadkach firma zakłada niewielkie ożywienie rynkowe w 2024 roku. Dział Biomaterials odczuwa pewne symptomy poprawy na rynku celulozy – zarówno w kontekście wzrostu cen, jak i spadający w skali globalnej jej zapasów magazynowych. Jednak ożywienie na tym rynku – jak prognozuje Stora Enso – może zostać spowolnione w wyniku nowych mocy wytwórczych celulozy, jakie pojawiają się na rynku.

Dział Packaging Solutions musi się mierzyć z ciągłymi wahaniami rynkowymi i słabą koniunkturą, a na realizowane przezeń marże wpływają nadmierne w skali globalnej moce produkcyjne na tym rynku. Na warunki funkcjonowania działu Forest oddziałuje z kolei trudna sytuacja na rynku drewna, zwłaszcza w kontekście jej skandynawskich jednostek produkcyjnych, zajmujących się produkcją drewna celulozowego i tartacznego.
 
Jak wcześniej wspomniano, już w 2. i 3. kwartale br. Stora Enso podjęła szereg działań restrukturyzacyjnych, mających za zadanie ochronę marżowości i przepływów gotówkowych. Zostaną one zakończone – jak podaje firma – z końcem 2023 r. a ich efekty mają być widoczne w wynikach finansowych koncernu za rok 2024 i w latach kolejnych. Wśród realizowanych działań Stora Enso wymienia m.in.: zamknięcia wybranych zakładów i linii produkcyjnych, sprzedaż zasobów oraz wdrażanie bardziej zdecentralizowanego modelu operacyjnego, dzięki któremu poszczególne działy i zespoły zarządcze, funkcjonujące w ramach grupy, mają uzyskać większą autonomię. 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Stora Enso będzie nadal dążyć do zwiększenia swojej zyskowności i polepszenia przepływów gotówkowych, aby poprawić konkurencyjność całej grupy, zredukować koszty i wspierać alokację kapitału,ukierunkowaną na strategiczne obszary rynkowe.
 
Z zapisem niedawnej telekonferencji, w której z ramienia Stora Enso wzięli udział Hans Sohlström – CEO i prezes zarządu oraz Seppo Parvi – dyrektor finansowy grupy, można zapoznać się pod linkiem storaenso.com/en/investors/interim-report. Tu również – dla zainteresowanych – dostępny jest pełny raport finansowy nordyckiego koncernu za 3. kwartał br. i za pierwszych dziewięć miesięcy br. 

Fot.: Stora Enso