Stora Enso podsumowuje swoje działania na rzecz klimatu i środowiska zrealizowane w 2023 roku

09/01/2024
Stora Enso podsumowuje swoje działania na rzecz klimatu i środowiska zrealizowane w 2023 roku
Bioróżnorodność w naturze i przyjazne dla klimatu procesy pozyskiwania drewna to – jak podkreśla Stora Enso – podstawa jej działań w kierunku tworzenia i rozwijania odnawialnych materiałów i rozwiązań. Już jakiś czas temu firma przyjęła ambitne cele środowiskowe, zgodnie z którymi do 2030 planuje o połowę zredukować emisję gazów cieplarnianych związanych z jej działalnością, jak też osiągnąć pozytywny wpływ netto na bioróżnorodność poprzez zwiększenie różnorodności gatunków, siedlisk i krajobrazów. Na początku stycznia br. Stora Enso zaprezentowała podsumowanie działań środowiskowych, zrealizowanych w 2023 w Finlandii i Szwecji, ze szczególnym uwzględnieniem tamtejszych obszarów leśnych i procesów związanych z dostawami drewna
 
Jako jeden z głównych projektów, w jakie jest zaangażowana, firma wymienia dalsze odtwarzanie terenów podmokłych w Finlandii i rozpoczęcie analogicznych działań w Szwecji. W pierwszym z wymienionych krajów do 2027 roku Stora Enso zamierza – wspólnie z firmą Tornator – odtworzyć 1000 ha torfowisk; prace z tym związane były kontynuowane w ub.r. Obecnie – jak podaje – ok. 600 ha torfowisk będących w jej gestii znajduje się na różnych etapach odtwarzania, co oznacza, że firma jest w połowie zamierzonej drogi (biorąc pod uwagę jej plany względem Finlandii). Z kolei w Szwecji zainaugurowany został nowy projekt, którego celem jest odtworzenie terenów podmokłych znajdujących się na terenach posiadanych przez Stora Enso. Tu szczególnej uwadze poddano precyzyjny wybór pierwszych miejsc, jakie mają być poddane odtworzeniu, oraz nawiązanie współpracy z innymi podmiotami zaangażowanymi w ww. procesy. Stora Enso zapewnia, że prace z tym związane będą kontynuowane w 2024 roku, uwzględniając jeszcze bardziej ukierunkowane plany odbudowy.
 
Kolejnym działaniem zrealizowanym w ub.r. przez Stora Enso był pilotażowy projekt, mający skłonić właścicieli obszarów leśnych w Finlandii do wdrażana ich własnych inicjatyw zwiększających bioróżnorodność. Oferta koncernu obejmowała dodatkowe opłaty ze strony Stora Enso wynagradzające tego rodzaju działania, będąc częścią kompleksowego programu nordyckiego koncernu na rzecz zwiększenia bioróżnorodności w tym kraju.
 
Po 14-letniej przerwie Stora Enso wznowiła spławianie drewna celulozowego na obszarze Finlandii. Jest ono transportowane rzekami do jej zakładów w południowej części tego kraju, wytwarzających papiery do produkcji tektury. Jak podkreśla firma, spławianie jest efektywnym sposobem na zredukowanie generowanego przez nią śladu węglowego w kontekście transportu drewna. Według cytowanych przez Stora Enso badań, ta forma transportu pozwala obniżyć emisję dwutlenku węgla nawet o 75% w porównaniu z transportem drogowym czy realizowanym drogą morską. Firma wskazuje, że jest tu też niższe ryzyko potencjalnych uszkodzeń drewna powstałych w wyniku działalności insektów. 
 
Miniony rok przyniósł w Stora Enso również kolejne działania w kontekście zwiększenia bioróżnorodności lasów mieszanych w Finlandii poprzez obniżenie zagęszczenia nowo sadzonych świerków z 1800 do 1600 sadzonek przypadających na jeden hektar. To – w ocenie firmy – zwiększy wielogatunkowość lasów, która jest jednym z nadrzędnych celów w ramach realizowanego przez nią programu bioróżnorodności, uwzględniającego obszar Finlandii i Szwecji. W pierwszym z ww. krajów Stora Enso pozyskuje drewno od prywatnych właścicieli lasów, oferując im wspomniany model sadzenia świerków, który ma obowiązywać w ramach nowych umów o współpracy. Jak zakłada koncern, ma on zostać wdrożony od wiosny 2025 roku.
 
W ubiegłym roku Stora Enso kontynuowała kontrolowane wypalanie należących do niej obszarów leśnych w Szwecji. Celem tych działań było wspieranie siedlisk dla różnych gatunków, których istnienie jest uzależnione od pożarów lasów. Firma zamierza zwiększyć liczbę kontrolowanych wypaleń o ok. 20% rocznie w ciągu najbliższych pięciu lat. Jak podaje, w roku 2023 niemal udało się osiągnąć ten odsetek, pomimo obfitych opadów letnich.  Stora Enso podkreśla, że kontrolowane pożary to sposób zarządzania obszarami leśnymi, gdzie wybrana część lasu jest celowo podpalana, symulując naturalne powstanie ognia. Firma dodaje, że jest to ważny sposób zwiększania bioróżnorodności i – jako taki – stanowi jeden z głównych celów Stora Enso w kontekście realizowanego przez nią programu bioróżnorodności lasów na terenie Szwecji.
 
W roku 2023 firmy Stora Enso i Tornator, wspólnie z WWF, kontynuowały współpracę w zakresie poprawy stanu wód słodkich w Finlandii. Wspólnym wysiłkiem zbudowano 30 tarlisk dla zagrożonych wyginięciem pstrągów, jak też przywrócono setki metrów siedlisk słodkowodnych. Niemal 90 wolontariuszy wzięło udział we wspólnych sesjach prac społecznych, zorganizowanych w czterech różnych lokalizacjach na terenie Finlandii. Współpraca z Tornator i WWF to część realizowanego przez Stora Enso programu zwiększania bioróżnorodności lasów w Finlandii, uwzględniającego kluczowe obszary takie jak odbudowa siedlisk czy ochrona cieków i zbiorników wodnych.
 
Kolejna zrealizowana w ubiegłym roku przez Stora Enso inicjatywa to działania na rzecz ochrony zagrożonych wyginięciem jaszczurek piaskowych. Na obszarach w Szwecji, których właścicielem jest koncern, w samym 2023 roku zidentyfikowanych zostało ponad 300 miejsc, w których jaszczurki składają jaja. To – jak podaje firma – rekordowa ich liczba i wzrost o 600% w porównaniu z wynikiem sprzed 20 lat. Jaszczurki piaskowe to zagrożony gatunek, który Stora Enso chroni od wielu lat. Podejmowane przez firmę działania uwzględniają tu m.in. odbudowę kluczowych da egzystencji jaszczurek siedlisk: piaszczystych wrzosowisk i wydm. Stora Enso jest niezwykle dumna z nowego rekordu w tym zakresie i faktu, że wdrażane przez nią działania przynoszą oczekiwane efekty. 

Fot.: Stora Enso