Stora Enso wśród sygnatariuszy Deklaracji Klimatycznej

14/12/2023
Stora Enso wśród sygnatariuszy Deklaracji Klimatycznej
Stora Enso poinformowała o przystąpieniu do Deklaracji Klimatycznej (The Climate Pledge). Jak podkreśla firma, jest to w jej przypadku naturalny, logiczny krok w kontekście ogłoszonych przez nią planów osiągnięcia pełnej neutralności węglowej i oferowania przed rokiem 2050 wyłącznie produktów, które mogą być w 100% regenerowane. Jednocześnie Stora Enso podtrzymuje wcześniejsze deklaracje odnośnie redukcji emisji typu Scope 1, 2 i 3 (bezpośrednich, pośrednich i uwzględniających łańcuch dostaw) o 50% do roku 2030 (gdzie punktem odniesienia jest rok 2019). Cel ten jest zbieżny z tzw. „scenariuszem 1,5 stopnia” i został zaaprobowany przez Science Based Targets
 
Jednocześnie Stora Enso zapowiada kontynuację procesu dekarbonizacji w odniesieniu do prowadzonej przez firmę działalności. Ma on przynieść jej zwiększenie wydajności energetycznej i przejście ze źródeł energii bazujących na paliwach kopalnych na materiały odnawialne. Firma deklaruje też dalszą poprawę działań w ramach Scope 3 poprzez zwiększenie efektywności działań i redukcję obecności węgla w całym łańcuchu dostaw – we współpracy z dostawcami surowców, firmami logistycznymi i klientami.
 
Stora Enso wskazuje jednocześnie na najważniejsze zapisy Deklaracji Klimatycznej. Jej sygnatariusze zobowiązują się m.in. do: systematycznego mierzenia i raportowania emisji gazów cieplarnianych; wdrażania zgodnych z Porozumieniem Paryskim strategii dekarbonizacji poprzez realne zmiany w swojej działalności biznesowej i wprowadzanie innowacji (w tym poprawę energooszczędności, stosowanie energii ze źródeł odnawialnych, redukcję zużycia surowców i inne działania mające na celu wyeliminowanie emisji dwutlenku węgla); neutralizacji wszelkich emisji poprzez wdrażanie dodatkowych, mierzalnych, realnych, stałych i korzystnych społecznie działań kompensacyjnych aż do osiągnięcia pełnej neutralności węglowej w roku 2040.