Kolejny krok Smurfit Kappa w kierunku osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju

07/06/2018
zrównoważony rozwój Smurfit Kappa

Według rocznego Raportu na temat zrównoważonego rozwoju, Smurfit Kappa udało się zredukować emisję CO2 o 26% trzy lata przed założonym terminem.

Lider w dziedzinie opakowań ustanowił sobie ambitny cel zmniejszenia względnej całkowitej emisji kopalnego CO2 w swoich fabrykach o 25%. W najnowszym raporcie potwierdził, że przekroczył ten cel, którego termin wykonania nastąpił pod koniec 2017 roku, a pierwotnie został wyznaczony na rok 2020.

Choć opakowania papierowe Smurfit Kappa są odnawialne i nadają się do recyklingu, to sam proces produkcji papieru jest energochłonny. Osiągnięcie celów w zakresie zmian klimatycznych dodatkowo wzmacnia nieustanne zaangażowanie spółki w zmniejszenie emisji dwutlenku węgla poprzez koncentrowanie się na racjonalizacji zużycia energii i wykorzystaniu odnawialnych źródeł paliwa, takich jak biomasa, tam gdzie jest to możliwe.

Zmiany klimatyczne są jednym z pięciu strategicznych obszarów zainteresowania Smurfit Kappa w zakresie zrównoważonego rozwoju wraz z Lasem, Wodą, Odpadami i Ludźmi. Raport Zrównoważonego Rozwoju 2017 ogłasza kilka innych kluczowych osiągnięć, w tym zdobycie dwóch innych celów w 2017 roku. Pierwszym było zmniejszenie chemicznego zapotrzebowania na tlen w wodzie, co również zostało osiągnięte trzy lata przed czasem. Drugi dotyczył obszaru zdrowia i bezpieczeństwa, gdzie zaobserwowano spadek wskaźnika częstotliwości wypadków powodujących absencję w pracy o 9% rocznie w okresie pięciu lat między 2013 a 2017 rokiem, przekraczając zakładany 5% spadek każdego roku w tym samym okresie. Smurfit Kappa w dalszym ciągu zapewnia kontrolę pochodzenia produktu (ang.Chain of custody) w zakresie dostawy opakowań do klientów w całej Europie i obu Amerykach, zbliżając się do docelowego poziomu 90% certyfikacji. Jest to unikatowe osiągniecie w przemyśle opakowaniowym dla firmy tak dużej jak Smurfit Kappa.

Pozostałe wydarzenia obejmują uwzględnienie Smurfit Kappa do 1% najlepszych w światowym rankingu zrównoważonego rozwoju EcoVadis oraz wymienienie jej w systemach klasyfikacji inwestorów FTSE4Good, Euronext Vigeo Europe 120, Ethibel oraz STOXX Global ESG Leaders.

Zaangażowanie Smurfit Kappa w inwestycje w projekty społeczne i naukowe korzystne dla społeczności lokalnych, w których spółka prowadzi działania, ze szczególnym naciskiem na wczesną edukację, wyniosło około 5 milionów euro.  

Tony Smurfit, Dyrektor Naczelny Grupy, powiedział:
- Rok 2017 był kolejnym rokiem, w którym Smurfit Kappa osiągnęła bardzo dobre wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju i jestem przekonany, że tendencja ta będzie się utrzymywać w przyszłości. W ciągu najbliższych pięciu lat planujemy przeznaczyć znaczną część kapitału na projekty, które przyczynią się do dalszego zmniejszenia naszego wpływu na środowisko i nadal będziemy inwestować znaczne środki w rozwój, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych pracowników. Ten raport jest również dowodem naszej wiodącej w branży transparentności i pokazuje postępy Smurfit Kappa w zakresie wspierania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2030.

Steven Stoffer, Wiceprzewodniczący Grupy ds. rozwoju w Smurfit Kappa, dodał:
-Dla Smurfit Kappa, zrównoważony rozwój to nie tylko łagodzenie zmian klimatu oraz ograniczanie mało wydajnych działań. Aby opakowanie było naprawdę wytrzymałe, musi ono zostać wyprodukowane i zaprojektowane w sposób zrównoważony oraz musi ulegać biodegradacji w stosunkowo krótkim czasie po wieloktornym użyciu. Dzięki temu jest niewielki wpływ na środowisko. Opakowania papierowe są do tego najbardziej odpowiednie i zdecydowanie popieramy rosnące zainteresowanie i wysiłki, aby położyć kres rosnącej masie nieulegających biodegradacji opakowań, głównie plastikowych, unoszących się na powierzchni naszych oceanów. Dlatego wierzymy, że papier jest przyszłością w przemyśle opakowaniowym.

Kluczowe wyniki raportu za rok 2017:

Las

• Wszystkie włókna są pozyskiwane w sposób zrównoważony

Zmiany klimatyczne

• Zredukowanie emisji CO2 o 26,1% (zakładany cel: redukcja o 25%)

Woda

• Zmniejszenie chemicznego zapotrzebowania tlenu w odprowadzanej przez firmę wodzie o 37,5% (zakładany cel: zmniejszenie o 1/3)

Odpady

• Zmniejszenie masy odpadów składowanych o 13,3% od 2013 roku

Ludzie

• Spadek wskaźnika częstotliwości wypadków powodujących absencję w pracy o 9% rocznie w okresie między 2013 a 2017 rokiem

Kliknij tutaj, aby przeczytać Raport Zrównoważonego Rozwoju Smurfit Kappa 2017.