Dobre wyniki Arctic Paper w pierwszym kwartale 2017

16/05/2017
wyniki finansowe arctic paper

Grupa Arctic Paper uzyskała w I kwartale 2017 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 773,9 mln zł. Wynik EBITDA wyniósł 75,5 mln zł (wzrost o 6,8% w stosunku do I kwartału 2016 roku), a zysk operacyjny przekroczył 44,1 mln zł (wzrost o 6,6%). Zysk netto z działalności kontynuowanej Grupy w I kwartale 2017 roku wzrósł o 42%, do 35,1 mln zł.

Na uwagę zasługują dobre wyniki osiągnięte przez Arctic Paper w segmencie papieru. Grupa wypracowała solidne wolumeny sprzedaży, co przełożyło się na wzrost udziałów rynkowych. W połączeniu z efektami Programu Poprawy Rentowności 2015/2016, przełożyło się to na osiągnięcie w I kwartale 2017 roku solidnych wyników operacyjnych w tym segmencie. Jednocześnie pod koniec I kwartału zaobserwowano znaczący wzrost cen celulozy, który wpłynął negatywnie na wyniki finansowe w ostatnim miesiącu minionego kwartału.

Wyniki w segmencie papieru (z wyłączeniem Rottneros)

Przychody ze sprzedaży w segmencie papieru w I kwartale 2017 r. wyniosły ponad 575 mln zł i były niższe o 2,5% niż w tym samym okresie roku 2016. Jednocześnie Grupa osiągnęła bardzo dobre wyniki operacyjne w tym segmencie. Wynik EBITDA wzrósł do ponad 39 mln zł, czyli o 26,8% w ujęciu rok do roku. Zysk operacyjny wzrósł o 73,2% do prawie 18,8 mln zł, a zysk netto Grupy z działalności kontynuowanej osiągnął poziom ponad 17 mln zł, czyli 11 razy wyższy niż w tym samym okresie roku ubiegłego.

W I kwartale br. rynek wysokiej jakości papieru graficznego rozwijał się w dwóch kierunkach: rynek papieru niepowlekanego utrzymywał się na stabilnym poziomie (wzrastając o 0,2%), natomiast rynek papieru powlekanego nadal spadał, o 3,8% (w porównaniu z I kw. 2016, według danych EuroGraph). W tym samym okresie Arctic Paper zwiększył sprzedaż o 1,8%, wzmacniając tym samym swoją pozycję na rynku.

Wykorzystanie mocy produkcyjnych w I kwartale 2017 roku osiągnęło poziom 98%.

W I kwartale 2017 roku widoczne były pozytywne efekty zmian, które wprowadziliśmy w latach 2015-2016. Solidnym tego dowodem są wypracowane dobre wyniki finansowe. W połączeniu z nową strukturą zarządzania pokazuje to, ze przyjęliśmy właściwy kierunek. Na nasze wyniki w ostatnim kwartale wpłynęło szereg elementów, w szczególności wielkość sprzedaży oraz ulepszona struktura kosztów – skomentował Per Skoglund, Prezes Zarządu Arctic Paper.

Wyniki z uwzględnieniem Rottneros

Wyniki Rottneros w I kwartale 2017 roku były nadal bardzo solidne, w związku ze wzrostem cen produkowanej przez Rottneros celulozy długowłóknistej (NBSK) o 3,2% (w zestawieniu z I kwartałem 2016). W perspektywie historycznej, zysk i rentowność pozostały na dobrym poziomie.

Należy zaznaczyć, że na początku II kwartału, na działanie celulozowni Vallvik należącej do firmy Rottneros, wpływ miało nieplanowane wstrzymanie produkcji w zakładzie. Problem został już rozwiązany, a produkcja przywrócona do normalnego poziomu. Wstrzymanie to oznacza utratę ok. 4,5% planowanej produkcji Rottneros w bieżącym kwartale.

Przychody ze sprzedaży Grupy Arctic Paper w I kwartale 2017 roku nieznacznie spadły, o 0,6%, w porównaniu do I kwartału 2016. Wynik EBITDA wyniósł 75,5 mln zł (+6,8% r/r), a zysk operacyjny osiągnął poziom ponad 44,1 mln zł. Zysk netto z działalności kontynuowanej Grupy wzrósł w porównaniu do roku ubiegłego o 42%, do 35,1 mln zł.

Po bardzo dobrym I kwartale, będziemy nadal niezmiennie dążyć do osiągnięcia długoterminowej rentowności. Na rynku wykazującym wyraźne sygnały wzrostu cen podstawowych surowców, musimy być stale czujni. Nieustanne dostosowywanie się do niepewnych warunków rynkowych jest naszą podstawową kompetencją, zarówno w procesie produkcji, rozwoju produktu, jak i w podejściu rynkowym. Nieprzewidziane wstrzymanie w II kwartale produkcji w celulozowni Rottneros w Vallvik oraz negatywne tego skutki, potwierdzają konieczność ciągłej gotowości by móc właściwie zareagować na nieoczekiwane wydarzenia – dodał Per Skoglund.