Wyniki finansowe Arctic Paper za 1. kwartał 2023

09/05/2023
Wyniki finansowe Arctic Paper za 1. kwartał 2023

Grupa Arctic Paper opublikowała wyniki finansowe za 1. kwartał 2023 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 1. kwartale wyniosły 1 032,2 mln PLN (219,1 mln EUR). EBITDA w 1. kw. wyniosła 185,5 mln zł (39,4 mln EUR). EBIT w I kw. wyniósł 155,6 mln zł (33,0 mln EUR), a zysk netto 131,7 mln zł (27,9 mln EUR). Grupa nadal koncentruje się na marżach, a nie wolumenach w celu utrzymania rentowności pomimo słabszego popytu. Zgodnie z planem przebiegają prace związane z uruchomieniem fabryki tacek z formowanego włókna celulozowego w Kostrzynie.

Wybrane wstępne wyniki finansowe – Grupa Arctic Paper oraz Arctic Paper (segment papieru)
Wybrane wstępne wyniki finansowe – Grupa Arctic Paper oraz Arctic Paper (segment papieru)

Grupę Arctic Papier tworzą Arctic Paper S.A. (spółka holdingowa), papiernie Arctic Paper (segment papieru) i producent celulozy Rottneros AB, w którym Arctic Paper S.A. posiada 51 proc. udziałów.

Komentarz Michała Jarczyńskiego, Prezes Zarządu Arctic Paper S.A.:

W pierwszym kwartale 2023 roku mieliśmy do czynienia z bardziej niestabilnym rynkiem, z popytem na niższym poziomie niż w 2022 roku. W efekcie wyniki były niższe w ujęciu r/r, ale lepsze niż w 4. kwartale 2022 roku. Przychody grupy wyniosły 1 032,2 mln PLN (1 110,8), a EBITDA 185,5 mln PLN (205,7). Marża operacyjna wyniosła 15,1 procent (15,9). Nasza pozycja finansowa jest rekordowo silna, ze wskaźnikiem dług netto / EBITDA na poziomie -0,27 (0,33). Połączenie segmentu celulozy i papieru, które historycznie pozwalało na stabilizację cykli koniunkturalnych, działało na siebie wzmacniająco, ponieważ oba segmenty radziły sobie dobrze.

Popyt na papier wykazuje ten sam trend, co w czwartym kwartale 2022 roku, z niższymi wolumenami sprzedaży dla wszystkich gatunków i segmentów. Nadal z powodzeniem koncentrujemy się na rentowności zamiast dążyć do pełnego wykorzystania mocy produkcyjnych, dlatego odpowiednio dostosowaliśmy nasze moce, uwzględniając przestoje w produkcji w celu zrównoważenia podaży i popytu w tym okresie. Przychód ze sprzedaży papieru na tonę jest o 30 proc. wyższy w porównaniu do I kwartału 2022 roku, natomiast wykorzystanie mocy produkcyjnych spadło do 71 proc. (99). Przychody spadły do 722,3 mln zł (819,6) przy EBITDA 113,8 mln (130,0) i marży EBITDA 15,8 proc. (15,9).

W przypadku należącej do Grupy spółki Rottneros - segment celulozy - sprzedaż netto wzrosła o 13% do 744 (660) mln SEK. EBITDA pozostała na stabilnym poziomie 178 mln SEK (174), natomiast wolumen wyniósł 87 200 ton (100 000). Z powodu rosnących kosztów, słabnącego dolara oraz zmniejszenia popytu, Rottneros podjął decyzję o zmniejszeniu zatrudnienia o 24 osoby w zakładzie Vallvik. Firma zdecydowała się zainwestować 180 mln SEK w rozbudowę mocy produkcyjnych celulozy CTMP w Rottneros z 125 000 do 165 000 ton.

W przypadku segmentu opakowań wolumeny były w pierwszym kwartale nieco niższe niż w kwartale porównywalnym. Nadal świadomie hamujemy jego rozwój, ponieważ zarządzamy produkcją pod kątem wartości na tonę, a papier graficzny od kilku kwartałów wykazuje lepsze marże. Inwestycja joint venture z Rottnerosem w nowy zakład produkcyjny tacek z formowanego włókna celulozowego w Kostrzynie przebiega zgodnie z planem. Zdolność produkcyjna zakładu ma wynieść ok. 80 mln sztuk rocznie, a spółka spodziewa się osiągnąć obroty na poziomie ok. 60 mln PLN przy wykorzystaniu pełnych mocy wytwórczych.

Kontynuujemy rozwój naszego segmentu energetycznego. Nowe projekty w Szwecji, obejmujące farmę fotowoltaiczną wraz z magazynem energii, są częścią długoterminowej strategii zmniejszania ekspozycji grupy na fluktuacje cen energii elektrycznej a także umożliwią świadczenie usług systemowych na rzecz operatora szwedzkiej sieci przesyłowej. Uruchomienie tej inwestycji planowane jest na 2024 rok. Realizujemy zgodnie z harmonogramem budowę farmy fotowoltaicznej w Kostrzynie. Kilka innych projektów w obszarze energii i efektywności energetycznej jest w fazie planowania, na różnych etapach zaawansowania.

Obecnie mamy do czynienia z większą niepewnością, co do perspektyw rynku niż pod koniec 2022 roku i spodziewamy się nowych wyzwań. Kontynuujemy dywersyfikację naszej działalności zgodnie ze strategią 4P realizując nowe inwestycje w segmencie opakowań i energii, przy jednoczesnym utrzymaniu i wzmacnianiu naszej pozycji biznesowej w segmencie papieru i celulozy. Solidna sytuacja finansowa daje nam możliwość kontynuowania naszych planów.